Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3098

Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Responsibility of the head of the public finance sector for violation of public finance discipline

MARTYNA LIZAK

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.026

Streszczenie:
Kierownik jednostki sektora finansów publicznych pełni szczególną rolę. Jest to podmiot odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki, którą kieruje. Przepisy prawa nakładają na kierownika liczne zadania oraz obowiązki, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie wiąże się z poniesieniem przez niego całkowitej odpowiedzialności. W zakresie gospodarki finansowej środkami publicznymi kierownik jednostki jest obowiązany przestrzegać dyscypliny finansów publicznych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz związanych z tym konsekwencji w razie popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Abstract:
The head of the public finance sector unit has a special role. It is the person responsible for the entire financial management of the unit she/he supervises. Law regulations impose on the head of the unit many tasks and responsibilities. Failure to perform them or their improper performance is connected with complete responsibility. In terms of financial management using public means, the head of the unit is obliged to observe the discipline of public finances. The aim of this study is to indicate the scope of responsibility of the head of the public finance sector unit and related consequences in the event of an act that violates the public finance discipline.

Słowa kluczowe:
kierownik jednostki sektora finansów publicznych, dyscyplina finansów publicznych

Keywords:
head of the public finance sector unit; discipline of public finances

Pełny tekst:
PDF – 56-76

Bibliografia:
1.Bitner M., Chojna-Duch E., Chowaniec J., Grzybowski M., Karwat P., Kornberger-Sokołowska E., Lachowicz M., Litwińczuk H., Modzelewski W., Radzikowski K., Supera-Markowska M., Ślifirczyk M., Tetłak K., Waluga M., Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
2.Borowska K., Kościńska-Paszowska A., Bolek T., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.
3.Bożek W., Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych: analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010–2015, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016.
4.Bożek W., Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 65.
5.Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Wyd. Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2017.
6.Czaja-Hliniak I., Odpowiedzialność prawnofinansowa na przykładzie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Studia Prawnicze: rozprawy i materiały” 2009, t. 5, ss. 117–133.
7.Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
8.Drwiłło A., Maśniak D. (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.
9.Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
10.Kosikowski C., Salachna J.M., Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
11.Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
12.Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2007.
13.Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
14.Misiąg W. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017.
15.Motowilczuk I., Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Wyd. Infor Ekspert, Warszawa 2012.
16.Orzeczenie GKO z dnia 13 stycznia 2011 r., BDF1/4900/109/119/10/3244.
17.Orzeczenie GKO z dnia 16 stycznia 2006 r., DF/GKO/Odw.-77/101-102/ 2005/649.
18.Orzeczenie GKO z dnia 28 lutego 2013 r., BDF1/4900/113/111/12/3432.
19.Orzeczenie RKO w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2011 r., DB-0965/94/98/11.
20.Podstawka M. (red.), Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje., Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2017.
21.Puchacz K., Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz do zmian w ustawie., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2012.
22.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 109).
23.Smoleń P. (red.), Prawo finansów publicznych. Kompendium Akademickie, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
24.Talik A., Robaczyński W., Babczuk A. (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2015.
25.Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2020).
26.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2020).
27.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).
28.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1680).
29.Wójtowicz W. (red. nauk.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Drukuj