Cywilizacja światowa i edukacja jako narzędzie jej budowania. Koncepcja Theodore'a Bramelda

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 2714

Cywilizacja światowa i edukacja jako narzędzie jej budowania. Koncepcja Theodore’a Bramelda

World civilization and education as a tool for building her. Theodore Brameld concept

ADRIAN PIENDEL

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ISSN: 1896-4087

e-ISSN: 2658-1248

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.017

Streszczenie:
Zamierzeniem artykułu jest przedstawienie głównego celu współczesnej ludzkości, jakim jest jedność cywilizacji światowej. Autor tekstu wyjaśnia pojęcie cywilizacji światowej, określa środki niezbędne do osiągnięcia wspomnianej jedności i przedstawia jej efekty. Jednym z opisanych środków niezbędnych do osiągnięcia jedności cywilizacji światowej jest rekonstrukcja programów edukacyjnych, a także postaw współczesnych społeczeństw wobec ludzkości całego świata. Dlatego autor wyjaśnia główne założenia rekonstrukcji społecznej i przedstawia edukację nie tylko jako środek, ale także jako cel głębokiej rekonstrukcji.

Abstract:
The aim of the article is to present the primary goal of the modern humanity, that is the unity of the world civilization. The author of the text explains the term of world civilization, defines the means that are necessary to achieve the aforementioned unity and displays its results. One of the described means necessary to achieve the unity of the world civilization is reconstruction of the educational programs and also of the attitudes of the contemporary societies towards the humankind of the whole world. That is why the author explains the main assumptions of the social reconstruction and presents education not only as a means, but also as the aim of profound reconstruction.

Słowa kluczowe:
cywilizacja światowa, Theodore Brameld, edukacja internacjonalistyczna, obywatel świata, zjednoczenie

Keywords:
world civilization, Theodore Brameld, internationalist education, world citizen, union

Pełny tekst:
PDF – 10-33

Bibliografia:
1.Brameld T., Education for the emerging age, Harper & Brothers, New York 1961.
2.Brameld T., Edukacja jako siła, P. Kostyło (tłum.), Wyd. UKW, Bydgoszcz 2014.
3.Brameld T., The use of explosive ideas in education. Culture, class and evolution, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1965.
4.Durkheim E., Wychowanie moralne, P. Kostyło, D. Rybicka (tłum.), Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015.
5.Kostyło H., Zdrowie jako wartość społeczna. Perspektywa edukacyjna rekonstrukcjonizmu społecznego [w:] H. Kostyło, P. Zientkowski (red.), Uczenie się siebie w kulturze, Ofic. Wydaw. Fund. Fuhrmanna, Bydgoszcz-Chojnice 2016.
6.Nussbaum M. C., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.
7.Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa 1962.
8.Piendel A., Zagrożenia i konsekwencje płynące z przyjęcia multikulturalizmu – cywilizacja światowa kluczowym celem współczesnego człowieka, [w:] M. Barwacz, M. Kania (red.), Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie. Wyzwania teoretyczne i praktyczne, Wyd. Kasper, Kraków 2017.
9.Roberts S., Bussler D. (red.) Introducing Educational Reconstruction: The Philosophy and Practice of Transforming Society through Education, Gaddo Gap Press, San Francisco 1997.
10.Suchodolski B., Wychowanie i strategia życia, WSiP, Warszawa 1983.
11.Wojnar I., Kształtowanie kultury pokoju – zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek, [w:] I. Wojnar (red.) Etos edukacji w XXI wieku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2000.
12.Zielińska-Kostyło H., Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda. Wyd. UMK, Toruń 2005.

Drukuj