Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością wątroby przeszczepionej, niezakwalifikowanym do retransplantacji - studium przypadku w oparciu o klasyfikację ICNP®

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4116

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niewydolnością wątroby przeszczepionej, niezakwalifikowanym do retransplantacji - studium przypadku w oparciu o klasyfikację ICNP®

Nursing care of patient with liver transplant failure who was disqualified from retransplantation surgery – a case study based on ICNP®

ALEKSANDRA OSTROWSKA, NATALIA SAK-DANKOSKY, BOŻENA CZARKOWSKA-PĄCZEK

DOI: https://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.023

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Życie pacjenta z niewydolnością wątroby w zaawansowanym stadium można uratować jedynie dzięki transplantacji. Istnieje jednak wiele przyczyn, z powodu których pacjenci mogą zostać do niej niezakwalifikowani. Opieka nad pacjentem, niezakwalifikowanym do transplantacji, wymaga szczególnego zaangażowania pielęgniarki we wszystkie biopsychospołeczne sfery życia pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była identyfikacja problemów pielęgnacyjnych, określenie deficytu samoopieki oraz zaplanowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z niewydolnością wątroby przeszczepionej, niezakwalifikowanego do retransplantacji, przebywającego w szpitalu na oddziale transplantologii.
Opis przypadku. Zaplanowano opiekę nad chorym z niewydolnością wątroby przeszczepionej w przebiegu przewlekłego odrzucania, chorującym także na przewlekłą chorobą nerek o niejasnej etiologii, u którego występują również zaburzenia świadomości, agresja, obniżony nastrój i strach przed śmiercią. W planowaniu opieki zastosowano Międzynarodową Klasyfikację Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.
Dyskusja. Plan opieki został opracowany według teorii Virginii Henderson. Pacjent wymagał pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz wsparcia psychicznego, szczególnie pomocy w zrozumieniu jego obecnej sytuacji i radzeniu sobie z uczuciem samotności.
Wnioski. Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w planowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z niewydolnością wątroby przeszczepionej pozwala na polepszenie jakości opieki na pacjentem i umożliwiona analizę wiedzy o opiece nad pacjentem w kontekście międzynarodowym.

Abstract:
Introduction. Life of patient suffering from an advanced-stage liver failure can be saved only by transplantation surgery. Many patients, however, do not qualify for this type of treatment for a variety of reasons. Caring for a patient who was disqualified from the surgery is challenging and requires focusing on all biopsychosocial aspects of patient’s life.
Aim of the study. The aims of this study were to identify nursing problems, to estimate the self-care deficits, and to plan nursing care for a patient with a liver transplant failure currently hospitalized in a transplantology unit.
Case study. Nursing care of patient with a liver graft failure in the course of chronic graft rejection was carefully planned. The patient was also diagnosed with a chronic kidney disease of unknown aetiology. Moreover, the patient suffered from a fluctuating consciousness and mood depression, manifest aggressive behaviours and the fear of death. To plan patient’s care the International Classification for Nursing Practice ICNP® was used.
Discussion. Nursing care was planned in accordance with Virginia Henderson’s theory which emphasizes the Maslow hierarchy of needs Patient required help with daily activities and needed psychological support, especially in coping with his current situation and dealing with the feeling of loneliness.
Conclusions. Applying the International Classification for Nursing Practice ICNP® in the planning of nursing care for a patient with liver graft failure enables the improvement of the patient's quality of life and the awareness of nursing care in the international area.

Słowa kluczowe:
ICNP, ostra niewydolność wątroby, pielęgniarstwo transplantologiczne, proces pielęgnowania, przeszczepienie wątroby, transplantologia

Keywords:
acute liver failure, ICNP, liver transplantation, nursing process, transplant nursing, transplantology

Pełny tekst:
PDF -78-114

Bibliografia/Bibliography:
1.Farkas S., Hackl C., Schlitt H. J. Overview of the indications and contraindications for liver transplantation. Cold Spring Harb. Perspect. Med. 2014;4(5):1-13.
2.Czarkowska-Pączek, B., Wesołowska-Górniak K., Wójtowicz, M. Aktywność zawodowa pacjentów po przeszczepie nerki lub wątroby. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. 2018;3 (28):7-24.
3.Ferreira R., Júnior M., Salvalaggio P., Bruno de Rezende M., Evangelista A. S., Guardia B. D., Matielo C. E. L., Neves D. B., Pandullo F. L., Felga G.E.G. da Silva Alves J. A., Lilian L. A., Diaz L. G. G., Rusi M. B., de Melo Viveiros M., de Almeida M. D., Pedroso P. T., Rocco R. A., Filho1et S. P. M. Liver transplantation: history, outcomes and perspectives. Einstein. 2015;13(1):149-52.
4.Rodrigue J. R., Nelson D. R., Hanto D. W., Reed A. I.,Curry M. P.Patient-reported immunosuppression nonadherence 6 to 24 months after liver transplant: association with pretransplant psychosocial factors and perceptions of health status change. Prog Transplant. 2013;23(4):319–328
5.Hreńczuk M., Małkowski P. Pacjent z zespołem wątrobowo-nerkowym zadania pielęgniarki w transplantacji wątroby Patient with hepatorenal syndrome — nursing care in liver transplantation. Forum Nefrologiczne. 2015;8(3):193–198.
6.Finn L., Malhotra S. The Development of Pathways in Palliative Medicine: Definition, Models, Cost and Quality Impact. Healthcare. 2019;7(22):1–10.
7.Kimbell B, Murray S. A., Byrne H., Baird A., Hayes P. C., MacGilchrist A. Finucane A., Young P. B., O’Carroll R. E., Weir Ch. J, Kendall M. Boyd K. Palliative care for people with advanced liver disease: A feasibility trial of a supportive care liver nurse specialist. Palliative Medicine. 2018;32(5):919–929.
8.International Council of Nurses. International Classification for Nursing Practice Version 1. Geneva: The Association; 2005.
9.Henderson, V. The Nature of Nursing: A Definition and its Implications for Practice, Research, and Education. New York: Macmillan Publishing; 1966.
10.Zarzycka D. Model teoretyczny pielęgniarstwa Virginii Henderson [w:] Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (Red.), Podstwy pielęgniarstwa tom I założenia teoretyczne. PZWL, Lublin 2013;183-196.
11.Poltransplant (2019) Zasady dystrybucji i alokacji narządów: narządówhttps://www.poltransplant.org.pl/alokacja2.html#watroba01072018 [viewed: 04.12.2019].
12.Habior A. Ostra niewydolność wątroby. Postępy Nauk Medycznych. 2014;27(1).
13.Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych, 2016: 1–164.
14.Heleniak Z., Chamienia A., Postępy w transplantologii nerki i wątroby – nowe pytania, nowe możliwości, Forum Nefrologiczne, 2017; 10: 1-14.
15.Borowicz A. M., Wieczorowska-Tobis K. Ocena ryzyka upadku u osób starszych przebywających na oddziale rehabilitacyjnym The assessment of the risk of falls in elderly subjects on rehabilitation ward. Geriatria. 2011;5:13-18.
16.Kocot-Kępska M., Szułdrzyński K. Skale oceny bólu. Medycyna Praktyczna. 2014.
17.Baumann K. Muzykoterapia i reminiscencja jako szansa rozwoju w okresie późnej dorosłości. Music therapy and reminiscence as a chance of development in old age. Gerontologia Polska. 2005;13(3):170–176. (dostęp 31.03.2019)

 

Drukuj