Wpływ poziomu wiedzy pielęgniarek opieki długoterminowej na właściwie prowadzoną profilaktykę i pielęgnację odleżyn

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 4141

Wpływ poziomu wiedzy pielęgniarek opieki długoterminowej na właściwie prowadzoną profilaktykę i pielęgnację odleżyn

The influence of nurses knowledge about prevention and treatment of pressure sores in long-term care

KATARZYNA ROGOWSKA,TERESA SIEMIANOWSKA

 

DOI: https://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.022

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Odleżyny to jeden z problemów długoterminowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami. Przysparzają one wiele cierpienia chorym i opóźniają ich powrót do zdrowia. W niektórych przypadkach mogą być nawet przyczyną śmierci. Pomimo rozwoju medycyny i coraz większych możliwości, skala tego zjawiska wciąż jest bardzo duża. Konieczne jest więc niezmiennie zgłębianie tematu odleżyn i rozwijanie świadomości społeczeństwa.
Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena wiedzy pielęgniarek opieki długoterminowej w zakresie profilaktyki i pielęgnowania odleżyn.
Materiał i metody badawcze. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety, który zawierał dwadzieścia pytań zamkniętych. Badania przeprowadzono w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kraszewo-Czubaki w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 roku. Została nimi objęta grupa pięćdziesięciu pracujących tam pielęgniarek.
Wyniki. Na podstawie zgromadzonych danych wywnioskowano, że pielęgniarki opieki długoterminowej mają zróżnicowany poziom wiedzy na temat profilaktyki i pielęgnacji odleżyn.
Wnioski. 1. Pielęgniarki opieki długoterminowej mają zróżnicowany poziom wiedzy na temat zagadnień związanych z profilaktyką p/odleżynową. 2 Pielęgniarki opieki długoterminowej mają średni poziom wiedzy na temat infekcji w ranie. 3. Pielęgniarki opieki długoterminowej mają wysoki poziom wiedzy na temat opatrunków nowej generacji. 4. Uczestnictwo w kursach dotyczących profilaktyki i pielęgnacji odleżyn ma wpływ na to, jakie metody profilaktyki p/odleżynowej stosuje pielęgniarka w codziennej pracy zawodowej. 5. Stopień wykształcenia i staż pracy nie mają wpływu na poziom wiedzy pielęgniarek w zakresie profilaktyki i pielęgnacji odleżyn.

Abstract:
Intoduction. Pressure sores are one of the problems of long-term care. They cause a lot of suffering and delay patients' recovery. In many cases they can pose a life-threatening danger. Despite the huge development and improvements in the areas of medicine, the scale of this phenomenon is on the rise. That is why it is necessary to improve knowledge about pressure sores and increasing public awareness of pressure sores.
Aim. The aim of this study is to asses nurses' knowledge about prevention and treatment of pressure sores in long-term care .
Material and methods. A diagnostic survey was used together with the authors' self-designed questionnaire. The questionnaire included 20 closed questions. The study was carried out in Nursing Home facility in Krzeszewo Czubaki during the period from 01.01.2018 to 28.02.2018. The study covered 50 nurses working in that facility.
Results. Based on the data gathered, it was concluded that in case of long-term nursing the personnel have diverse knowledge about prevention of pressure sores.
Conclusions. 1. Long-term care nurses have diverse knowledge level about prevention of pressure sores. 2. Long-term care nurses have average knowledge level about wound infection. 3. Long -term care nurses have high knowledge level about new generation dressing. 4. Participation in training devoted to pressure sores prevention has a significant influence on the use of methods for pressure sore prevention used in every day work. 5. Level of education and professional experience have no influence on nurses' knowledge about pressure sores prevention.

Słowa kluczowe:
odleżyny, profilaktyka, wiedza, pielęgniarka

Keywords:
pressure sores, prevention, knowledge, nurse

Pełny tekst:
PDF -62-75

Bibliografia/Bibliography:
1.Krasowski G., Kruk M. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008:25-26.
2.Rauer K., Rauer J. Etiologia, patogeneza i profilaktyka odleżyn. Pielęgniarstwo Polskie. 2007,1(23):41-47.
3.Bożęcka M. Gdy ryzyko odleżyn rośnie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2013(3):26-27
4.Rosińczuk J., Uchmanowicz I. Odleżyny – profilaktyka i leczenie. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2014;15.
5.Malinowska K., Mikołajewska E.: Odleżyny – wspólna płaszczyzna działań pielęgniarskich i rehabilitacyjnych u pacjenta leżącego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2009(2);60-63.
6.Dzikowska M., Merklinger-Soma M., Gajda K. Analiza występowania odleżyn u pacjentów przebywających w szpitalu specjalistycznym o profilu zachowawczym. Probl. Pielęg. 2011;19(2):162-170.
7.Jakieła K., Krzemińska S., Borodzicz-Cedro A., Arendarczyk M. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na powstawanie odleżyn u pacjentów leczonych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2014;(2):135-142.
8.Sopata M., Tomaszewska E., Głowacka A. Odleżyny - ocena ryzyka zagrożenia i profilaktyka. Pielęgniarstwo chirurgiczne i Angiologiczne. 2007;(4):165-169.
9.Cierzniakowska K., Szewczyk M., Łabuńska A., Michalak S., Popow A., Jawień A. Ocena ryzyka rozwoju odleżyn na podstawie skali Doreen Norton. Leczenie Ran. 2011;8(1):7-13.
10.Rubaszewska M.: Leczenie odleżyn – studium przypadku. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2014;(6):17-18.
11.Szewczyk M.T. Zalecenia profilaktyki i leczenia odleżyn. Leczenie ran. 2010;(7),3-4:79-106.
12.Bazaliński D., Zmora M., Przybek-Mita J., Kózka M. Przygotowanie pielęgniarki do opieki nad pacjentem z przewlekłą raną odleżynową z uwzględnieniem rodzaju ich kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2017;13-19.
13.Bazaliński D., Fąfara A., Ząbek P., Kózka M. Profilaktyka i leczenie odleżyn w praktyce personelu pielęgniarskiego oddziałów neurologicznych w odniesieniu do wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Doniesienie wstępne. Leczenie Ran. 2015;179-186.
14.Ślusarz R., Beuth W., Książkiewicz B., Śniegocki M., Pawlas A. Wiedza pielęgniarek z oddziału neurologii na temat profilaktyki i pielęgnowania odleżyn – ocena przyjętego standardu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2003;319-324.

 

Drukuj