Jakość życia osób w środowisku wiejskim po zawale mięśnia sercowego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 3016

Jakość życia osób w środowisku wiejskim po zawale mięśnia sercowego

Resident's quality of life in a rural area after myocardial infarction

AGNIESZKA SZYMAŃSKA, GRAŻYNA CHOJNACKA – KOWALEWSKA, JOANNA PRZYBYLSKA

 

DOI: https://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.021

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. W obecnych czasach choroby układu sercowo – naczyniowego, w tym zawał mięśnia sercowego, są najczęściej występującym schorzeniem zarówno w Polsce, jak i innych krajach wysokorozwiniętych. Może to prowadzić do spadku jakości życia takich chorych.
Cel. Celem pracy jest uzyskanie informacji na temat oceny jakości życia osób w środowisku wiejskim po zawale mięśnia sercowego.
Materiał i metody. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Jako technikę dla uzyskania zamiarów badawczych wybrano ankietę. Za narzędzie badawcze posłużył dla oceny jakości życia sondaż diagnostyczny.
Do głównych technik badawczych stosowanych w metodzie sondażu diagnostycznego należą: technika ankiety i wywiad kwestionariuszowy.
Do analizy statystycznej wykorzystano test niezależności chi – kwadrat (zwany inaczej testem Pearsona) służący sprawdzaniu hipotez.
Wyniki. Na podstawie otrzymanych wyników i ich analizy stwierdzono, że jakość życia wśród respondentów jest oceniana pozytywnie. Czynniki socjodemograficzne takie jak: stan cywilny, wsparcie od najbliższych, sytuacja materialna, miejsce zamieszkania są wprost proporcjonalne i wywierają na tę ocenę istotny wpływ.
Wnioski. Badani pacjenci ocenili pozytywnie jakość życia po zawale mięśnia sercowego. Pacjenci funkcjonujący w związkach, wspierani przez rodzinę i przyjaciół cechowali się lepszą jakością życia. Analizy wykazały, że czynnikami wpływającymi na jakość życia było również współwystępowanie cukrzycy i miażdżycy u chorych. Natomiast współwystępowanie nadciśnienia tętniczego i otyłości nie wykazały wpływu na jakość życia badanych.

Abstract:
Introduction. Nowadays cardiovascular diseases, including myocardial infarction, are one of the most common disorders not only in Poland but also in highly developed countries. Cardiovascular diseases my lead to decline in quality of life.
Aim. The aim of this study is to gain information on the assesment of quality of life in a rural area in people after myocardial infarction.
Material and methods. A diagnostic survey and a questionnaire were used . A diagnostic survey on the assesment of the quality of life was used as a tool. The main research techniques in the diagnostic survey were: questionnaire and questionnaire-based interviews. Chi square test (Pearson's correlation test) was used in statistical analisys.
Results. Based on the results obtained, it was concluded that the respondents' quality of life was assesed positively. Socio-demographic features such as: marital status, families' support, financial situation, place of residence are directly proportional and have significant impact on the assesment.
Conclusions. In this study, patients assessed the quality of life after myocardial infarction positively. Patients who are married , supported by their families and friends presented a better quality of life. Analyses showed that coexistence of diabetes and atherosclerosis have also a great influence on patients' quality of life. However, arterial hypertension and obesity have no impact on the quality of life.

Słowa kluczowe:
jakość życia, zawał mięśnia sercowego, środowisko wiejskie
Keywords:

quality of life, myocardial infarction, a rural area

Pełny tekst:
PDF - 47-60

Bibliografia/Bibliography:
1.Narodowa Baza Danych Zawałów Serca. AMI-PL. 2009 – 2012.
2.Kossobudzka M. 46 proc. zgonów w Polsce następuje w wyniku chorób układu krążenia. Retrieved 16 marca, 2018, https://wyborcza.pl/Tylko Zdrowie/
3.Szczeklik A. Gajewski P. Interna Szczeklika 2017/2018. Mały Podręcznik., Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017.
4.Sałacki A. Zawał mięśnia sercowego. Medycyna Po Dyplomie 2017;05. https://podyplomie.pl/medycyna/26806,zawal-miesnia-sercowego
5.Kubica J., Sienkiewicz W. Chory po zawale serca. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, 2008.
6.Opolski G., Filipiak K., Grabowski M. Ocena ryzyka i leczenie po zawale serca. Przew. Lek. 2003;6,7/8:44-55.
7.Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health. 2011;46,(1):25–31.
8.Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia a stan zdrowia. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2007; 5,24-25.
9.Orłowski P., Humańska M. Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, 2017;2(3):29-44.
10.Szczygielska-Majewska M., Majcher P., Bulikowski W., Stawińska T., Jaracz E., Problemy osób po zawale mięśnia sercowego na etapie rehabilitacji uzdrowiskowej. Balneologia Polska. 2008;1:24-28.
11.Smolis – Bąk E. i wsp. Ocena porównawcza wydolności fizycznej i wybranych aspektów psychologicznych pacjentów rehabilitowanych w szpitalu po zawale mięśnia sercowego jednej tętnicy leczonych bezpośrednią angioplastyką wieńcowa(PTCA). Postępy rehabilitacji 2010;(1):37–42.
12.Pałczak E., Uchmanowicz I. Analiza czynników wpływających na jakość życia po zawale mięśnia sercowego. Piel. Zdr. Publ. 2012;2,1:29–37.
13.Kurpas J. Domena środowiskowa jakości życia osób przewlekle chorych, Lek. Wojsk. 2016;94(1):23-27.

 

Drukuj