Poziom wiedzy chorych w zakresie nadciśnienia tętniczego

  • Kategoria: Uncategorised
  • Odsłony: 5599

Poziom wiedzy chorych w zakresie nadciśnienia tętniczego

The level of knowledge of patients in the field of hypertension

AGNIESZKA PIERNIKOWSKA, ANNA PIOTROWSKA, ANNA MIZIEWICZ

 

DOI: https://dx.doi.org/10.21784/IwP.2019.020

ISSN: 2451-1846

Streszczenie:
Wstęp. Według danych (WHO) Światowej Organizacji Zdrowia nadciśnienie tętnicze należy do największych globalnych zagrożeń zdrowotnych zaliczanych do chorób cywilizacyjnych. Odsetek osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze rośnie szybciej niż populacja naszego globu, co powoduje, że liczba osób z nadciśnieniem tętniczym wciąż wzrasta. Szacuje się, że w 2025 roku liczba osiągnie 1, 56 mld, co stanowić będzie 29% ludności [1]. Nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy wówczas, gdy w trakcie co najmniej dwóch wizyt u lekarza podczas kilku pomiarów ciśnienia tętniczego jedna z jego wartości jest równa lub przekracza 140/90 mmHg [2].
Cel. Celem pracy jest zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w zakresie samoopieki.
Materiał i metody. Materiał badawczy uzyskano za pomocą sondażu diagnostycznego. Natomiast jako narzędzie wykorzystano kwestionariusz ankiety składający się z metryczki oraz części głównej badającej poziom wiedzy i umiejętności chorych z nadciśnieniem tętniczym w zakresie samoopieki. Kwestionariusz ankiety zawierał 20 pytań i były to pytania w formie zamkniętej. Badania przeprowadzono w okresie od maja do czerwca 2017 roku na Oddziale Kardiologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. W badaniu uczestniczyło 100 pacjentów Oddziału Kardiologii, przy czym każdy uczestnik był osobą pełnoletnią. Respondenci otrzymali informacje dotyczące zasad wypełnienia kwestionariusza ankiety a także zapewnienie o anonimowości zebranych danych.
Wyniki. Według opinii respondentów okazało się, że odpowiedzi pacjentów na pytania dotyczące wiedzy i umiejętności chorych z nadciśnieniem tętniczym w zakresie samoopieki: 46% ankietowanych prezentuje wiedzę na średnim poziomie, 28% to osoby, których wiedza jest na niskim poziomie. zaś wysoki poziom wiedzy wykazuje tylko 26% ankietowanych. Zatem okazuje się, że poziom wiedzy w badanej grupie jest średni i nie wykazuje związku pomiędzy wiekiem, płcią, czy stanem cywilnym.
Wnioski. Celem działań prewencyjnych jest uświadomienie społeczeństwu, jak przeciwdziałać chorobie, w jaki sposób żyć, sprawować samodzielnie kontrolę nad pomiarami ciśnienia tętniczego krwi, aby nie dopuścić do powikłań.

Abstract:
Introduction. WHO data suggest that hypertension is the greatest health threat and one of the most significant civilisation diseases. The percentage of people suffering form arterial hypertension is rising faster than the world's population. Thus the number of people with arterial hypertension continues to increase. It is estimated that by 2025 the number of sufferes will have reached 1,56 billion , which will represent 29 % of the world's population[1]Arterial hypertension can only be confirmed when at three consecutive medical visits, BP measurements show raised values, that is when BP is equal or higher than 140/90 mmHg [2].
Aim. The aim of the study is to measure the level of patients knowledge about arterial hypertension and their skills in the area of self-care.
Material and methods. The diagnostic survey method was used. The questionnaire was used as a tool. It consisted of 20 close-ended questions devoted to patients' knowledge about arterial hypertension and their skills in self-care. The study was carried out from May to June 2017 in Department of Cardiology of the Specialist Hospital in Ciechanów. The study included 100 patients form Department of Cardiology and each of them was a person of age. Respondents were informed about rules on filling in the questionnaire and the fact that data were rendered anonymous for statistical purposes
Results. According to respondents the knowledge about arterial hypertension and their skills in the area of self-care : the knowledge of 46% of respondents remains on an average level, 28% respondents present knowledge on a low level. Only 26% of respondents show a high level of knowledge. It turns out that the knowledge about arterial hypertension and respondents' skills in self-care are on an average level. The study also showed that there is no relationship among age, sex and education.
Conclusion. The purpose of preventing meassures is to make people aware how they may prevent the disease, live and monitor their blood preassure meassurements in order to avoid complications.

Słowa kluczowe:
nadciśnienie tętnicze, samoopieka, wiedza

Keywords:
arterial hypertension, self-care, knowledge

Pełny tekst:
PDF – 30-46

Bibliografia/Bibliography:
1.Pruszczyk P., Hryniewiecki T., Drożdż J. Wielka Interna. Kardiologia – część II z elementami angiologii. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa, 2010;488-509.
2.Biała B., Cicha M. Nadciśnienie tętnicze. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2011;14.
3.Budaj A., Leśniak W. Interna Szczeklika. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
4.Kaszuba D., Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2011;158-167.
5.Skrzypiec – Spring M., Chlebda E., Spring A., Skrzypiec D., Cerwid – Ląd A., Trocha M., Szumny D., Szeląg A. Nadciśnienie tętnicze – od rozpoznania do leczenia. Część I – diagnostyka i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego. Przewodnik Lekarza 2005;4:28–34.
6.Kosiński P., Dobrowolski P. Nadciśnienie wtórne – przyczyny, diagnostyka, leczenie. Kardiologia na co dzień 2008;3,1:25–30.
7.Januszewicz A., Prejbisz A. Nadciśnienie tętnicze, problemy współczesnej terapii w praktyce klinicznej, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015;75.
8.Więcek A., Nieszporek T. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym, tom XIII, Medycyna Praktyczna, Kraków 2014;35.
9.Prejbisz A., Januszewicz A., Januszewicz W. Nadciśnienie tętnicze – postępy 2015. Medycyna Praktyczna 2016;4.
10.Kucharska W., Wilczewska L., Skrzypek – Czerko M. Rola pielęgniarki w ograniczeniu czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego na podstawie doświadczeń Regionalnego Centrum NT
w Gdańsku. Problemy pielęgniarstwa, 2009;17.
11.Frank M., Campos H. Leczenie dietą w nadciśnieniu tętniczym. Kardiologia po Dyplomie, 2010;9(10).
12.Głuszek J., Kosicka T. Wpływ kawy, herbaty, kakao na ciśnienie tętnicze i układ sercowo – naczyniowy. Nadciśnienie Tętnicze 2014;18,1:1-8.
13.Januszewicz W., Sznajderman M. Jak żyć z nadciśnieniem tętniczym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 61-73.
14.Jodłowska E., Juszczak M. Wpływ stresu przewlekłego na rozwój nadciśnienia tętniczego. Folia Medica Lodziensia, 2013;40(1):53.

 

Drukuj