Świadomość pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2

  • Kategoria: 2-uncategorised
  • Odsłony: 49071

Świadomość pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2

Patients’ awareness of late complications in type 2 diabetes

ANNA ANTCZAK-KOMOTERSKA (a), BEATA BORUCZKOWSKA (b)

(a) Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Instytut Nauk o Zdrowiu
(b) Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska we Włocławku

ISSN: 2451-1846

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2020.022

Streszczenie:
Wstęp. Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiper-glikemią wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Najczęstszą postacią cukrzycy jest cukrzyca typu 2, w której pierwotnie dochodzi do zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę (insulino oporność). Wieloletnia cukrzyca prowadzi do wielu groźnych powikłań, które dotyczą wielu narządów, np. narządu wzroku, nerek czy włókien nerwowych.
Cel. Celem pracy była ocenia świadomości pacjentów na temat późnych powikłań cukrzycy typu 2.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 100 pacjentów zarówno płci żeńskiej jak i męskiej leczących się w Poradni Diabetologicznej CDL Barska. Wy-brano metodę sondażu diagnostycznego, zastosowano technikę ankietową i analizę dokumentacji medycznej. Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy był autorski kwestionariusz ankiety oraz dokumentacja medyczna.
Wyniki. Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że zdecydowaną większość pacjentów stanowią kobiety (63%), powyżej 60 roku życia (40%), mieszkające w mieście (62%), aktywne zawodowo (44%), które chorowały poniżej 5 lat (45%). Najwięcej badanych wskazywało na uczestniczenie w konsultacjach okulistycznych (65%). Największa grupa badanych wskazy-wała na powikłanie w postaci nadciśnienia (37,4%), zaburzenie widzenia (23,7%), najmniej wskazało na stopę cukrzycową (0,7%).

Słowa kluczowe:
cukrzyca; powikłania cukrzycy; retinopatia; neuropatia; nefropatia; kardiomiopatia; stopa cukrzycowa

Abstract:
Admission. Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by hyperglycaemia resulting from a defect in the production or function of insulin secreted by the beta cells of the pancreas. The most common form of diabetes is type 2 diabetes, in which there is primarily a decreased sensitivity of tissues to insulin (insulin resistance). Long-term diabetes leads to many serious complications that affect many organs, such as the eyes, kidneys and nerve fibers.
Aim. The aim of the study was to assess the patients' awareness of late compli-cation of type 2 diabetes.
Material and methods. The study involved 100 female and male patients treated at the CDL Barska Diabetes Clinic. The diagnostic survey method was selected, the survey technique and the analysis of medical records were used. The research tool used in the work was the original questionnaire and medical documentation.
Results. The conducted research shows that the vast majority of patients are women (63%), over 60 (40%), living in the city (62%), professionally active (44%), who were ill for less than 5 years (45%) . Most respondents indicated participation in ophthalmological consultations (65%). The largest group of respondents indicated a complication in the form of hypertension (37.4%), visual impairment (23.7%), and the least indicated a diabetic foot (0.7%).

Keywords:
diabetes; diabetes complications; retinopathy; neuropathy; nephropathy; cardiomyopathy; diabetic foot

 

Pełny tekst:
PDF – 54-65

Bibliografia:

1. Kołpa M., Grochowska A., Kubik B., Stradomska K., Styl życia i wyrównanie metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 2, a ryzyko powikłań przewle-kłych tej choroby, Diabetologia Praktyczna 2018; 4(3):162–170.
2. Sieradzki J.(red.) Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk 2015.
3. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Zalecenia kliniczne dotyczące po-stępowania u chorych na cukrzycę 2019, Diabetologia Praktyczna 2019, tom 5, nr 1, s. 6.
4. Karpińska A., Łopatka P. A., Rossa S., Cwajda-Białasik J., Szewczk M. T., Znaczenie Fizjoterapii w prewencji i leczeniu cukrzycy typu 2, z uwzględ-nieniem zespołu stopy cukrzycowej, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiolo-giczne 2018; 2:39–43.
5. Jankowska-Polańska B., Uchmanowicz I., Bober A. Wpływ edukacji na ja-kość życia chorych z cukrzycą typu 2, Współczesne Pielęgniarstwo
i Ochrona Zdrowia, 2013;2,1:7–11.
6. Szewczyk A. Pielęgniarstwo Diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
7. Sieradzki J.(red.) Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk 2009.
8. Franek E. (red.) Leczenie powikłań cukrzycy i chorób z nią współistnieją-cych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
9. Kara I., Nowicka T.M., Bryl W., Zachowania kardioprotekcyjne u chorych na cukrzycę typu 2, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2012;3(2):80–84.
10. Kobus G., Łagoda K., Stawicka J., Dobrzycki S., Bachurzewska-Gajewska H. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą i rozpo-znaną chorobą niedokrwienną serca kierowanych na koronorografię – oce-na wiedzy pacjentów, Przegląd Kardiodiabetologiczny, 2010;5(3,4):151–158.
11. Burkiewicz A., Stasiuk J., Kozłowski D. Świadomość chorych i jej wpływ na jakość życia oraz współpracę z zespołem medycznym u pacjentów z cu-krzycą typu II, Ann. Acad. Med. Gedan., 2017;47:39–48.

Drukuj