Zbliżenia Cywilizacyjne - Proces recenzji

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w zeszytach naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi na przykład w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzowanych w nauce” wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na przyjęty proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane. Nie powołuje się recenzentów spośród członków Rady Wydawniczej. W przypadku złożenia do druku artykułów napisanych w języku obcym do ich oceny powołuje się recenzenta, który jest afiliowany w zagranicznej instytucji naukowej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).
Recenzent zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem oraz starannie, rzetelnie i uczciwie dokonać oceny jego wartości profesjonalnej i poznawczej w odniesieniu do aktualnego poziomu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki oraz wymagań stawianych recenzentom.
Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia. Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:
–oryginalność pracy;
–wartość merytoryczna;
–baza źródłowa;
–cytowana literatura i orzecznictwo;
–warsztat naukowy.

Druk recenzji