Zbliżenia Cywilizacyjne (ISSN 1896-4087)


O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)


• Tematyka czasopisma

Według słownika PWN cywilizacja [łac. civilis] to „poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw” . Jak czytamy dalej, terminu tego używa się w różnych znaczeniach, m.in. jako typu „kultury zaawansowanej społecznie (m.in. hierarchiczna organizacja, system prawa, instytucja państwa, urbanizacja), materialnie (technika i wiedza praktyczna) i ideologicznie (rozwinięta sztuka, literatura, zaawansowane systemy religijne z teologią i refleksją filozoficzną)” . I właśnie to znaczenie najpełniej oddaje przyjętą przez redakcję strategię rozwoju Zeszytów Naukowych „Zbliżenia Cywilizacyjne”.
Nasze pismo ma stać się miejscem wymiany myśli przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (historia, literatura, nauki polityczne, psychologia, edukacja, administracja, i in.). Chcielibyśmy, aby na jego łamach toczyła się dyskusja na różne nurtujące współczesnego człowieka tematy; dyskusja otwarta, międzypokoleniowa, stwarzająca szanse na nieprzerwany rozwój habitusu tak autorów artykułów, jak i ich czytelników. W zależności od tematyki i charakteru zgłaszanych do publikacji tekstów planujemy wydawanie numerów zarówno „monograficznych” – prezentujących dane zagadnienie z perspektywy jednej bądź wielu dyscyplin naukowych, jak i „ekletycznych” – pokazujących różne wątki teoretyczne i badawcze.
Zapraszamy więc do współpracy wszystkich, których zainteresowania naukowe wpisują się w formułę czasopisma, otwierając jego łamy dla doświadczonych naukowców, jak też i dla adeptów nauki – studentów i doktorantów. Niech czasopismo będzie okazją do prawdziwych zbliżeń cywilizacyjnych, w każdym wymiarze.
Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne” są recenzowanym i punktowanym czasopismem naukowym (lista B MNiSW, 4 pkt.), wydawanym w formie elektronicznej. Czasopismo jest indeksowane w bazie indeksacyjnej CEJSH i Index Copernicus International. Znajduje się na liście czasopism ICI Journals Master List 2017.

About the journal

According to its PWN dictionary definition, `civilization` (from Latin civilis ) is `the level of development achieved by a society within a specified period in history, particularily taking into account the level of material culture (especially exact sciences and technology), as indicative of the degree to which humans have harnessed the power of nature and utilised its resources`. As one reads on, one learns that this term has multiple meanings, one of which is `a type of socially advanced culture (including hierarchical structure, law system, the institution of state, urbanisation), which is also advanced materially (technology and practical knowledge) and ideologically (well-developed art, literature, advanced religious systems, including theology and philosophical thought). This interpretation is the one which conveys the development strategy for `Zbliżenia Cywilizacyjne` (Civilization in close-up) scientific journal the best.
Our journal is to be a plane for thought exchange for people representing various scientific disciplines (history, literature, political sciences, psychology, education, administration and others). We wish for it to be a discourse platform concerning subjects that are of interest to contemporary human beings. We strive for open, intergenerational discussion, which creates an opportunity for uninterrupted growth of authors and readers alike. Depending on the subject matter and type of articles sent to us for publication we plan to publish both `monographic` issues (dealing with a given subject matter from the perspective of one or more scientific disciplines) and `eclectic` issues (presenting various theoretical and research subjects).
Therefore, we would like to encourage cooperation from everyone whose interests are concurrent with the journal`s form, thus opening its pages to experienced academics, students and Ph.D. students. May our scientific journal provide an opportunity to observe civilisation in close-up- in every dimension.
`Zbliżenia Cywilizacyjne` is a ranked scientific journal, published in digital form by the Institute for Humanities of Higher Vocational State School in Włocławek.
The magazine is indexed in CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) and the Index Copernicus International; it is enlisted in the ICI Journals Master List 2016.

• Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny: dr Monika Kamper-Kubańska
Zastępca redaktora naczelnego: dr Karolina Kaszlińska
Sekretarz redakcji: dr Paweł Sobierajski
Sekretarz redakcji: dr Jacek Wojciechowski
Redaktor tematyczny: dr Fabian Nalikowski
Redaktor tematyczny: dr Ireneusz Koepke
Redaktor językowy (j. angielski): mgr Piotr Gołembiewski
Redaktor językowy (j. polski): dr Edmund Oberlan

• Rada Naukowa

prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Marek Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki)
dr Lucyna Chmielewska (Uniwersytet Łódzki)
mgr Pilar Palmira Gil Cánovas (Uniwersytet Łódzki)
Dr. M. Carmen Fonseca-Mora (University of Huelva, Spain)
Andrei Glinskii, candidate of philosophical sciences (Moscow Region State University)
Professor, Antonio J. Sosa Alonso (University of La Laguna, Spain)

• Recenzenci czasopisma

dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Ewa Bartuś (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
dr Beata Bekulard (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Marian Broda (Uniwersytet Łódzki)
dr Tomasz Brzezicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Dawid Bunikowski (Państwowa Wyższa Uczelnia we Włocławku; University of Eastern Finland)
dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Magdalena Cuprjak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Elżbieta Cygnar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
dr Krzysztof Czarnecki (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Eliza Czerka-Fortuna (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Arkadiusz Czwołek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Henryk Ćwięk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr Sławomir Drelich (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Andrzej Dubicki (Uniwersytet Łódzki)
dr Karol Falandys (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
dr Anna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Dorota Habrat (Uniwersytet Rzeszowski)
dr n. med. Beata Haor (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Maciej Jabłoński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr Daniel Jurewicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Marcin Kacprowicz (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Krzysztof Klimek (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
dr mł. Insp. Iwona Klonowska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Maja Klubińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Jolanta Laskowska (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Michał Leciak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Marcin Lisiecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Marcin Lutomierski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Jan A. Malinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Katarzyna Marszałek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr Lucyna Matuszak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
ks. dr hab. Mirosław A. Michalski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr Marek Mierzyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
dr Marcin Misiewicz (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
dr hab. Wojciech Morawski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Fabian Nalikowski (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Marek Olędzki (Uniwersytet Łódzki)
dr Jacek Olszewski Strzyżowski(Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
dr Błażej Przybylski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
dr n. o zdr. Mariola Rybka (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)
dr Piotr Siębida (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Bolesław Sprengel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Monika Staszewicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
dr Klaudia Stelmaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu)
dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica (Uniwersytet Śląski)
dr Agnieszka Szpak (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)
dr hab. Agnieszka Ewa Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Magdalena Wędzińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Marian Wilk (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi)
dr Wioletta Wilk-Reguła (Państwowa Wyższa Uczelnia we Włocławku)
prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
dr Marek Wojtkowski (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)
dr Agata Ziółkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 Aktualności

Wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją na łamach Kwartalnika ,,Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” zachęcamy do zapoznania się z zasadami edytorskimi. Artykuły do poszczególnych numerów są przyjmowane na bieżąco przez sekretarzy redakcji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

• Kontakt
Artykuły do druku oraz wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Sekretarza Komitetu Redakcyjnego:

dr Jacek Wojciechowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.