Zbliżenia Cywilizacyjne (ISSN 1896-4087)


O CZASOPIŚMIE (ABOUT THE JOURNAL)


• Tematyka czasopisma

Według słownika PWN cywilizacja [łac. civilis] to „poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw” . Jak czytamy dalej, terminu tego używa się w różnych znaczeniach, m.in. jako typu „kultury zaawansowanej społecznie (m.in. hierarchiczna organizacja, system prawa, instytucja państwa, urbanizacja), materialnie (technika i wiedza praktyczna) i ideologicznie (rozwinięta sztuka, literatura, zaawansowane systemy religijne z teologią i refleksją filozoficzną)” . I właśnie to znaczenie najpełniej oddaje przyjętą przez redakcję strategię rozwoju Zeszytów Naukowych „Zbliżenia Cywilizacyjne”.
Nasze pismo ma stać się miejscem wymiany myśli przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (historia, literatura, nauki polityczne, psychologia, edukacja, administracja, i in.). Chcielibyśmy, aby na jego łamach toczyła się dyskusja na różne nurtujące współczesnego człowieka tematy; dyskusja otwarta, międzypokoleniowa, stwarzająca szanse na nieprzerwany rozwój habitusu tak autorów artykułów, jak i ich czytelników. W zależności od tematyki i charakteru zgłaszanych do publikacji tekstów planujemy wydawanie numerów zarówno „monograficznych” – prezentujących dane zagadnienie z perspektywy jednej bądź wielu dyscyplin naukowych, jak i „ekletycznych” – pokazujących różne wątki teoretyczne i badawcze.
Zapraszamy więc do współpracy wszystkich, których zainteresowania naukowe wpisują się w formułę czasopisma, otwierając jego łamy dla doświadczonych naukowców, jak też i dla adeptów nauki – studentów i doktorantów. Niech czasopismo będzie okazją do prawdziwych zbliżeń cywilizacyjnych, w każdym wymiarze.
Zeszyty Naukowe „Zbliżenia Cywilizacyjne” są recenzowanym i punktowanym czasopismem naukowym (lista B MNiSW, 4 pkt.), wydawanym w formie elektronicznej. Czasopismo jest indeksowane w bazie indeksacyjnej CEJSH i Index Copernicus International. Znajduje się na liście czasopism ICI Journals Master List 2016.

About the journal

According to its PWN dictionary definition, `civilization` (from Latin civilis ) is `the level of development achieved by a society within a specified period in history, particularily taking into account the level of material culture (especially exact sciences and technology), as indicative of the degree to which humans have harnessed the power of nature and utilised its resources`. As one reads on, one learns that this term has multiple meanings, one of which is `a type of socially advanced culture (including hierarchical structure, law system, the institution of state, urbanisation), which is also advanced materially (technology and practical knowledge) and ideologically (well-developed art, literature, advanced religious systems, including theology and philosophical thought). This interpretation is the one which conveys the development strategy for `Zbliżenia Cywilizacyjne` (Civilization in close-up) scientific journal the best.
Our journal is to be a plane for thought exchange for people representing various scientific disciplines (history, literature, political sciences, psychology, education, administration and others). We wish for it to be a discourse platform concerning subjects that are of interest to contemporary human beings. We strive for open, intergenerational discussion, which creates an opportunity for uninterrupted growth of authors and readers alike. Depending on the subject matter and type of articles sent to us for publication we plan to publish both `monographic` issues (dealing with a given subject matter from the perspective of one or more scientific disciplines) and `eclectic` issues (presenting various theoretical and research subjects).
Therefore, we would like to encourage cooperation from everyone whose interests are concurrent with the journal`s form, thus opening its pages to experienced academics, students and Ph.D. students. May our scientific journal provide an opportunity to observe civilisation in close-up- in every dimension.
`Zbliżenia Cywilizacyjne` is a ranked scientific journal, published in digital form by the Institute for Humanities of Higher Vocational State School in Włocławek.
The magazine is indexed in CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) and the Index Copernicus International; it is enlisted in the ICI Journals Master List 2016.

• Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny: dr Monika Kamper-Kubańska
Zastępca redaktora naczelnego: dr Karolina Kaszlińska
Sekretarz redakcji: dr Paweł Sobierajski
Sekretarz redakcji: mgr Jacek Wojciechowski
Redaktor tematyczny: dr Fabian Nalikowski
Redaktor tematyczny: dr Ireneusz Koepke
Redaktor językowy (j. angielski): mgr Marta Lisowska
Redaktor językowy (j. polski): dr Edmund Oberlan

• Rada Naukowa

prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Radosław Zenderski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Marek Jakubowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Dariusz Góra-Szopińśki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki)
dr Lucyna Chmielewska (Uniwersytet Łódzki)
mgr Pilar Palmira Gil Cánovas (Uniwersytet Łódzki)
Dr. M. Carmen Fonseca-Mora (University of Huelva, Spain)
Andrei Glinskii, candidate of philosophical sciences (Moscow Region State University)
Professor, Antonio J. Sosa Alonso (University of La Laguna, Spain)

• Recenzenci czasopisma

prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
prof. dr hab. Henryk Ćwięk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
prof. dr hab. Marian Broda (Uniwersytet Łódzki)
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
prof. dr hab. Marian Wilk (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi) –
prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie)
dr hab. Agnieszka Ewa Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica (Uniwersytet Śląski)
ks. dr hab. Mirosław A. Michalski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) -
dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołąja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Marek Olędzki (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Andrzej Dubicki (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr hab. Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Arkadiusz Czwołek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Bolesław Sprengel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Wojciech Morawski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Eliza Czerka-Fortuna (Uniwersytet Gdański)
dr n. med. Beata Haor (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
dr n. o zdr Mariola Rybka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
dr Agnieszka Laskowska-Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Katarzyna Marszałek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Agnieszka Szpak (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)
dr Elżbieta Cygnar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
dr Beata Bekulard (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
dr Ewa Bartuś (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
dr Monika Staszewicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
dr Wioletta Wilk-Reguła (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
dr Joanna Cukras-Stelągowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Lucyna Matuszak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
dr Dorota Habrat (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Klaudia Stelmaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu)
dr Magdalena Cuprjak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Maja Klubińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Anna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr mł. insp. Iwona Klonowska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Piotr Paweł Siębida (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Maciej Jabłoński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr Błażej Przybylski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
dr Tomasz Brzezicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Daniel Jurewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)

 Aktualności

Wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją na łamach Kwartalnika ,,Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” zachęcamy do zapoznania się z zasadami edytorskimi. Artykuły do poszczególnych numerów są przyjmowane na bieżąco przez sekretarzy redakcji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

• Kontakt
Artykuły do druku oraz wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować do Sekretarza Komitetu Redakcyjnego:

mgr Jacek Wojciechowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.