Od redakcji XIV(2)2018

ISSN:1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.011

Od redakcji

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada
[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.
Zgodnie z profilem czasopisma bieżący numer Zbliżeń Cywilizacyjnych poświęcony został szerokiemu spektrum zagadnień. Odnaleźć tu można problematykę samotnego rodzicielstwa, a dokładniej adopcji dzieci przez samotne matki, seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie, zjawiska wzrastania zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych w Polsce i na świecie. W numerze tym odnajdziemy także opracowania związane z kształtowaniem się wartości u osób skazanych, mowy nienawiści czy współpracy na linii media – Policja, a także tekst poświęcony kształtowaniu się i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. W tym numerze Zbliżeń znajduje się też artykuł recenzyjny, poddający analizie opracowanie poruszające problematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Numer, który oddajemy do rąk czytelnika, rozpoczyna artykuł Agnieszki Kamyk-Wawryszczuk pt.: „świat wartości kobiet samotnie adoptujących dziecko”. W artykule tym autorka, odwołując się do wyników badań, ukazuje ważne zagadnienie społeczne, jakim jest proces adopcyjny, starając się na tym tle ukazać kobiety, które zdecydowały się na samotną adopcję i ich świat wartości. Autorka, w swoim artykule, podkreśla fakt, iż zaobserwować możemy wzrost liczby tego typu adopcji, ale dostrzec możemy także szereg wątpliwości, albowiem adopcyjna mama ze zdwojoną siłą, stara się zbudować bezpieczną przestrzeń, aby dziecko kształtowało w sobie poczucie miłości i szacunku oraz prawidłowy obraz relacji rodzinnych. Jest to, zdaniem autorki, mocno powiązane z systemem wartości wyznawanym przez samą matkę, która podejmuje decyzję o przysposobieniu dziecka niespokrewnionego biologicznie.
„Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną” autorstwa Czesława Gerarda Toboły, to kolejny artykuł, który znalazł się na łamach czasopisma. Podobnie jak problematyka zawarta w poprzednim artykule, tak i tu stoimy w obliczu swoistego wyzwania, albowiem seksualność, a zwłaszcza seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, to wciąż temat, który budzi wiele kontrowersji. Autor, w swoim opracowaniu, ukazuje tematykę seksualności osób niepełnosprawnych, odwołując się do literatury przedmiotu, zestawiając ze sobą poglądy przeciwników i zwolenników akceptacji życia płciowego osób niepełnosprawnych. Autor ukazując rozwój seksualności osób niepełnosprawnych, podejmuje także dyskurs na temat tożsamości płciowej i seksualnej, ukazuje kwestie partnerskiej i pozapartnerskiej aktywności seksualnej osób niepełnosprawnych, zwracając jednocześnie uwagę na masturbację jako jedną z najczęstszych aktywności seksualnych osób z niepełnosprawnością.
Kolejny z artykułów zatytułowany „Kształtowanie się zachorowalności oraz umieralności spowodowanych chorobami nowotworowymi w Polsce i na świecie” jest autorstwa zespołu, w którego skład wchodzą Beata Haor, Karolina Ciechanowska, Karolina Krajewska, Beata Przystaś oraz Monika Sander-Grabowska. Autorki, w swoim opracowaniu, poruszyły problematykę, która od wielu lat budzi niepokój opinii publicznej. Coraz więcej głosów słyszymy na temat wzrostu liczby zachorowań i zgonów, w wyniku chorób nowotworowych. W artykule, w oparciu o wyniki badań i dane medyczne, autorki dokonują analizy wybranych danych dotyczących zarówno kobiet jak i mężczyzn, związanych ze zjawiskiem zachorowalności. Ukazane zostały także prognozy na dalsze lata oraz wskazania w zakresie działań o charakterze prewencyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem badań skriningowych populacji.
Dwa kolejne artykuły, swoją tematykę nawiązują do działań z obszaru resocjalizacji. W artykule autorstwa Karoliny Goede, zatytułowanym „Aksjologiczne azymuty przestępców w procesie probacji” autorka, odwołując się do wyników badań własnych, stara się ukazać proces kształtowania się systemu wartości u osób skazanych prawomocnym wyrokiem. Głównym celem, na który wskazuje autorka artykułu, poddania skazanego probacji jest pomoc w poznaniu i zrozumieniu systemu wartości akceptowanego przez społeczeństwo, a staje się to możliwe poprzez mocne oddziaływania metodyczne społecznych kuratorów sądowych, którzy jako przedstawiciele społeczności lokalnej z jednej strony, oraz osoby posiadające kompetencje moralne i motywację do działalności społecznej są najlepszymi wzorcami dla osób skazanych.
Z kolei Małgorzata Zawartka, autorka tekstu „Mowa nienawiści na stadionach. Ujęcie prawno-kryminalistyczno-socjologiczne”, stara się ukazać zjawisko mowy nienawiści jako zjawisko wieloaspektowe, które winno stać się obszarem zainteresowań zarówno przedstawicieli prawa, ale i też politologów, kulturoznawców, pedagogów, socjologów i lingwistów. Autorka, odwołując się do wyników badań własnych, stara się ukazać zjawisko mowy nienawiści w obszarze prawa karnego, jak i poza doktryną prawa karnego, jako zjawisko, które coraz mocniej się nasila i zagraża bezpieczeństwu na stadionach. Odwołują się do badań Małgorzata Zawartka, podjęła się także próby ukazania działań zapobiegawczych temu zjawisku.
Beata Bekulard jest autorką artykułu zatytułowanego „Praktyczne aspekty współpracy Policji z mediami”. W artykule zostały omówione metody współpracy z mediami, z punktu widzenia przedstawicieli służb prasowych w Policji. Autorka stara się, z jednej strony, zbudować swoisty przewodnik jak powinna przebiegać ta współpraca na linii media – Policja, a z drugiej zaś strony, korzystając z archiwalnych wypowiedzi oficerów prasowych Policji, pokazuje najczęściej popełniane błędy. Mając pełną świadomość roli mediów, w kształtowaniu opinii publicznej i budowaniu wizerunku Policji jako instytucji, autorka wskazuje zasady współpracy, które winny być przestrzegane przez obie strony, a które odnajdujemy w podsumowaniu artykułu.
„Analiza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu kapitału społecznego na przykładzie Polski i USA”, to tytuł przedostatniego artykułu, znajdującego się w niniejszym numerze czasopisma, autorstwa Mateusza Radziszewskiego. Autor artykułu stara się zweryfikować, postawioną w tekście, tezę, że wraz ze wzrostem kapitału społecznego obywateli rośnie ich aktywność polityczna. Badanie porównawcze zostało przeprowadzone w oparciu o dane, pozyskane z 6 rundy Światowego Sondażu Społecznego. Autor żywi przekonanie, że podnoszenie poziomu wiedzy na temat procesów politycznych zachodzących w państwie, a także gromadzenie doświadczeń własnych w wymiarze aktywności społeczno-politycznej, może stać się przyczynkiem do tego, że wyborcy będą dokonywali bardziej świadomych wyborów, wybierając swoich przedstawicieli do władz zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym.
Numer zamyka artykuł recenzyjny autorstwa Jacka Wantoch-Rekowskiego, w którym analizie i ocenie poddana została publikacja Magdaleny Bielikow-Kucharskiej, zatytułowana „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer w 2016 roku.
Gorąco zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zbliżeń Cy¬wi¬lizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika!

Redakcja

Magdalena Bielikow-Kucharska, „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 978-83-264-9645-5, s. 261.

Magdalena Bielikow-Kucharska, „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 978-83-264-9645-5, s. 261.

Magdalena Bielikow-Kucharska, „A responsibility for an infringement of fiscal discipline regarding public finance”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ISBN 978-83-264-9645-5, 261 pages.

JACEK WANTOCH-REKOWSKI

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.019


Streszczenie:
Niniejszy artykuł recenzyjny analizuje i ocenia monografię pt. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych.

Abstract:
This review provides an analysis and an evaluation of the monograph entitled: „A responsibility for an infringement of fiscal discipline regarding public finance”.

Słowa kluczowe:
finanse publiczne, zamówienia publiczne, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Keywords:
public finance, public procurement, a responsibility for an infringement of fiscal discipline


Pełny tekst:
PDF – 135-142


Bibliografia:
Borkowska K., [w:] K. Borkowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012.
Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.

Analiza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu kapitału społecznego na przykładzie Polski i USA

Analiza rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy zastosowaniu kapitału społecznego na przykładzie Polski i USA

The analysis of civil society development by using the social capital theory case of USA and Poland

MATEUSZ RADZISZEWSKI

Uniwersytet Łódzki

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.018


Streszczenie:
Artykuł stanowi analizę kapitału społecznego oraz jego wpływu na społeczeństwo obywatelskie. Cel, jaki został w nim postawiony to odpowiedź na pytanie, czy poziom owego zasobu różnicuje ludzi pod względem jakości sfery partycypacji obywatelskiej. W toku badań została podjęta próba weryfikacji następującej hipotezy badawczej: wraz ze wzrostem kapitału społecznego obywateli, rośnie ich aktywność polityczna. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z 6 rundy Światowego Sondażu Społecznego.

Abstract:
The topic of this article is civil capital and its influence on a civil society development. The goal of this paper is to answer if the civil capital is an important factor of the civil society and its diversity among the states, for example Poland and the United States. The hypothesis is when the level of the civil capital is getting higher then citizens are more willing to take part in the process of a political participation. The research has been done basing on the World Values Survey, Wave 6 2010–2014.

Słowa kluczowe:
demokracja, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna, demokracja bezpośrednia, kapitał społeczny

Keywords:
Democracy, civil society, social capital, participation, direct democracy


Pełny tekst:
PDF – 107-134


Bibliografia:
Alexander J., The Paradoxes of Civil Society, Social Sciences Research Centre Occasional Paper 16, Hong Kong 1994.
Almond G., Verba S,. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, Princeton 1963.
Arystoteles, Polityka http://libertarianin.org/Ebooks/Arystoteles%20-%20Polityka.pdf. [dostęp: 15.07.2017].
Banfield E., The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, New York 1958.
Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] J. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York 1986.
Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
Burt R. S., Brokerage & closure. An introduction to social capital, Oxford University Press, Oxford 2005.
Calhoun C., Civil Society and the Public Sphere, „Public Culture Winter” 1993, nr. 5(2).
Chodubski A., Społeczeństwo obywatelskie i jego powołanie, [w:] A. Chodubski, L. Kacprzak, K. Pająk (red.), Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2009.
Chodubski A., Regiony a społeczeństwo obywatelskie w europejskiej rzeczywistości kulturowej, [w:] L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski (red.), Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2012.
Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, „The American Journal of Sociology” 1988, vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure.
Coleman J., Fundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London 1990.
Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, vol. 9 nr. 4, Warszawa 2015.
Dalton R. J., Citizenship Norms and the Expansion of Political Participations, „Political Studies” 2008, vol. 56.
Elias N., Społeczeństwo jednostek, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008.
Enten H., Why Donald Trump Isn’t A Real Candidate, „In One Chart” [dostęp: 22-09-2017]. Dostęp w Internecie: https://fivethirtyeight.com/features/why-donald-trump-isnt-a-real-candidate-in-one-chart/.
Foley M. W., Edwards B., The Paradox of Civil Society, „Journal of Democracy” 1996, nr 7.3, ss. 38-52.
Foley M. W., Edwards B., Social Capital and the Political Economy of our Discontent, „American Behavioral Scientist” 1997, nr. 40, ss. 669-678.
Fukuyama F., Kapitał społeczny, [w:] L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Wyd. Z-sk i Spółka, Poznań 2003.
Fukuyama F., Budowanie Państwa, Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
Habermas, J., Structural Transformation of the public sphere, The MIT Press, Baltimore 1989.
Hanifan J., The Rural School Community Center, [w:] „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1916, Vol. 67, New Possibilities in Education.
Hartleb F., Here to stay: anti-establishment parties in Europe, „European View” 2015, nr. 14, ss. 39–49.
Hibbing J., Theiss–Morse E., Stealth Democracy. Americans’ beliefs about how government should work, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Wyd. PWN, Warszawa 1954.
Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, wyd. II 1739, Cz. Znamierowski (tłum.) http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/wp-content/uploads/2012/09/Hume-traktat-o-naturze-ludzkiej.pdf. [dostęp: 14-07-2017].
Le Bon G., Psychologia, Wyd. Antyk, Kęty 2004.
Linz J., Stepan A., Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1996.
Lipset S. M., Bendix R., Ruchliwość społeczna w społeczeństwie przemysłowym, Wyd. PWN, Warszawa 1964.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Wyd. PWN, Warszawa 1992.
McCarthy T., Here's why Donald Trump won't win the Republican presidential nomination https://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/22/donald-trump-wont-win-republican-presidential-nomination. [dostęp: 22-09-2017].
Mularska–Kucharek M., Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Mularska–Kucharek M., The Role of Social Capital I the Development of Entrepreneurship, Science Publishing Group, New York 2015.
Newton K., Political Support: Social Capital, Civil Society, and Political and Economic Performance, „UC Irvine CSD Working Papers” 2006 https://escholarship.org/uc/item/7ks7h74n. [dostęp: 28-09-2017].
Paxton P., Social Capital and Democracy: an interdependent relationship, „American Sociological Review” 2002, vol. 67.
Pietrzyk–Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. Znak, Warszawa 1993.
Putnam R., Bowling Alone: America's Declining Social Capital, “Journal of Democracy” 1995, nr. 6:1.
Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Rahn, W. M., Brehm, J., & Carlson, N., National Elections as Institutions for Building Social Capital, [w:] Civic Engagement in American Democracy, Brookings Institution and Russell Sage, Washington and New York 1999, ss. 111–160.
Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, A. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
Schumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper &. Brothers, New York 2003.
Skinner Q., The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge 1978, vol. I.
Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wyd. Znak, Kraków 2016.
Tocqueville de. A, O demokracji w Ameryce, Wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.
Woolcock M., The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, „Canadian Journal of Policy Research” 2001, vol. 2 (1).
World Values Survey, Wave 6 2010-2014 OFFICIAL AGGREGATE v.20150418. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS, Madrid SPAIN.

Praktyczne aspekty współpracy Policji z mediami

Praktyczne aspekty współpracy Policji z mediami

Practical aspects of police cooperation with the media

BEATA BEKULARD

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.017


Streszczenie:
W artykule omówiono metody współpracy z mediami z punktu widzenia przedstawicieli służb prasowych w Policji. Dodatkowo, praktyczne uwagi budowania wypowiedzi dla oficerów i rzeczników prasowych Policji tworzą gotowy instruktaż, jak należy współpracować z mediami na co dzień. Omówione zostały również podstawowe błędy popełniane przez przedstawicieli służb prasowych w Policji. Autorka świadomie posługuje się przykładami sprzed kilku lat, tak aby omawiać błędy nie pracujących już w tym zawodzie policjantów.

Abstract:
The article discusses the methods of cooperation with the media from the point of view of representatives of the press services in the Police. In addition, practical comments on building the utterances for police and press officers create ready instruction on how to cooperate with the media on a daily basis. The article presents also the basic errors made by representatives of the press services in the Police. The author consciously uses examples from a few years ago to to discuss the mistakes of policemen who are no longer working in this profession.

Słowa kluczowe:
komunikacja, współpraca z mediami, Policja

Keywords:
communication, media relations, Police


Pełny tekst:
PDF – 91-105


Bibliografia:
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie analizy prasy, radia, telewizji, Internetu, Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
Pietrzak H., Hałaj J., Rzecznik Prasowy- Teoria i Praktyka, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2003.
Trzcińska W., Wiciak I. Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej, Wyd. WSPol, Szczytno 2011.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 21 maja 2007 roku (Dz. U. Z 2007, nr 89, poz. 590 ze zm.).
http//www.youtube.pl pod hasłem „Głos mediów-Policja ujawniła świadka” [dostęp: 01-01-2018].
http//www.youtube.pl pod hasłem: „Napad na bank PKO w Szczecinie” [dostęp: 01-01-2018].
http//www.youtube.pl pod hasłem „Próbował przekupić Policję krówkami” [dostęp: 01-01-2018].
http//www.youtube.pl pod hasłem: „Pytania do Policji ws. strzelaniny w Sanoku” [dostęp: 01-01-2011].
http//www.youtube.pl Wydarzenie z dnia 26 września 2008 - [dostęp: 01-01-2018].
Zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji/.

Mowa nienawiści na stadionach. Ujęcie prawno-kryminalistyczno-socjologiczne

Mowa nienawiści na stadionach. Ujęcie prawno-kryminlistyczno-socjologiczne

Hate speech at stadiums. A legal-criminological-sociological approach

MAŁGORZATA ZAWARTKA

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.016


Streszczenie:
Mowa nienawiści jest niewątpliwie zjawiskiem wieloaspektowym. Można ją ujmować z kontekście prawnym i prawa pracy, politologicznym, kulturowym, pedagogicznym, lingwistycznym i socjologicznym. W aspekcie prawnym mowa nienawiści może zostać ujęta z punktu widzenia ochrony praw człowieka, z punktu widzenia karnoprawnego i cywilnoprawnego. Jest zjawiskiem globalnym, dynamicznym, wzbudzającym wiele kontrowersji i dyskusji. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba zdefiniowania mowy nienawiści w ramach doktryny prawa karnego oraz poza doktryną prawa karnego, a także zostanie omówiona problematyka wzrastającej tendencji do stosowania mowy nienawiści na stadionach oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród kibiców na Śląsku, wyniki głosowania na konferencji „Bezpieczny Stadion” w kontekście bezpieczeństwa na stadionach, a także wskazane zostaną działania zapobiegawcze w tym zakresie.

Abstract:
Hate speech is undoubtedly a multi-faceted phenomenon. It can be approached from the legal and labor law, political, cultural, pedagogical, linguistic and sociological contexts. In legal terms, hate speech can be understood from the point of view of the protection of human rights, from the point of view of the criminal and civil law. It is a global phenomenon, dynamic, arousing much controversy and discussion. This article will attempt to define hate speech as part of the criminal law doctrine and beyond the criminal law doctrine, and the issue of increasing tendency to use hate speech at stadiums, results of research conducted among fans in Silesia will be discussed and preventive actions will be indicated.

Słowa kluczowe:
mowa nienawiści, prawa człowieka, prawo karne, prawo cywilne

Keywords:
hate speech, human rights, criminal law, civil law


Pełny tekst:
PDF – 71-89


Bibliografia:
Antonowicz D., Wrzesiński Ł., Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii. „Studia Socjologiczne” 2009, nr 1.
Bińczyk J., Kibole przeszkadzają Ukrainie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 1 października 2013 r.
Chlebowicz P., Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Chlebowicz P., Przestępczość stadionowa jako nowy obszar badań kryminologicznych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2009, z. 6.
Chlebowicz P., Mowa nienawiści na tle wykładni artykułu 13 Konstytucji RP, [w:] Mowa
nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych., (red.) W. Pływaczewski W., Duda M., Wyd. Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017.
Ćwiąkalski Z., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna.
Dudała J., Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach, Wyd. „Żak”, Warszawa 2004.
Fijnaut C., Paoli L. (red.), Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, Dordrecht 2005.
Grzegorz K., Tkacz S., Wentkowska A., Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Wykładnia przepisów nowelizujących w świetle regulacji europejskich, Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013.
Janus T., Agresja – zaprzeczenie idei fair play czy element sportowej rywalizacji? „Warszawskie Studia Pastoralne” 2011, nr 13.
Janus T., Zjawisko agresji w widowiskach sportowych. Charakterystyka i ocen, (nieopublikowana rozprawa doktorska), Warszawa 2012.
Jurczak J., Chuligaństwo stadionowe: symbole i gesty na polskich stadionach, Wyd. WSPol, Szczytno 2011.
Jurczak, J., Działalność Policji wobec zjawiska stadionowej mowy nienawiści, „Biuro Rzecznika praw Obywatelskich”, Warszawa 2015.
Michalska-Warias A., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2013.
Piotrowski, P., Chuligańskie zachowania kibiców, „Kwartalnik Policyjny” 2009, nr 3-4.
Pływaczewski W., Kudrelek J. (red.), Przestępczość stadionowa: etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku Wyd. WSPol, Szczytno 2010.
Pływaczewski W., Duda M., Od redaktorów, [w:] Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych., W. Pływaczewski, M. Duda (red.), Wyd. Fundacja Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2017.
Sahaj T., Aktywność stadionowa kibicowskich grup ultras jako przejaw specyficznej komunikacji społecznej. „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 3.
Sochacka J., Chuligaństwo stadionowe jako samodzielne zjawisko społeczne i przedmiot regulacji prawnych. „Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXII.
Sułkowski J., Sułkowski J., [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz Art. 1 – 86, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016.
Zakrzewski, S., Subkultura szalikowców bezpieczeństwo imprez sportowych, „Przegląd
Strategiczny” 2013, nr 2.
Zakrzewski S., Zjawiska patologii społecznej. Przyczyny – przebieg – skutki, Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
Zawartka M., Bezpieczeństwo sportowych imprez masowych w działaniach Policji. „Bezpieczeństwo: Teoria i Praktyka” 2011, nr 4.
Zawartka M. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem masowych imprez sportowych. Ruzomberok- Kraków 2013.
Zawartka M., Prawne uregulowania związane z ograniczeniem agresywnych zachowań pseudokibiców na imprezach masowych oraz w związku z ich organizacją, „Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla bezpieczeństwa” 2013, rok VI, nr 1 (18).
Zawartka M., Sylwetka pseudokibica w zarządzaniu bezpieczeństwem na stadionach sportowych w Polsce, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2014.
Zawartka M., Piłkarskie widowisko sportowe. Wybrane zagadnienia organizacyjne, prawne i
profilaktyczne, Wyd. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2014.