Od redakcji XIV 3/2018

ISSN: 1896-4087
http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.025

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,
i gdy przekracza granice swojej ignorancji
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada

[Friedrich A. von Hayek]

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w lu­dziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno stać się początkiem każdego dialogu.

Zgodnie z profilem czasopisma bieżący numer Zbliżeń Cywiliza­cyj­nych poświęcony został szerokiemu spektrum zagadnień. Odnaleźć tu można problematykę związaną z bezpieczeństwem dziecka w cyberprzestrzeni, kwalifikacjami menedżerów sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych, poprzez analizę stawek podatku od nieruchomości i ich wpływowi na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017. Przedostatni artykuł, zawarty w niniejszym numerze, poświęcony jest kształceniu tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Sprawozdanie z konferencji zamyka niniejszy numer.

Numer, który oddajemy do rąk czytelnika, rozpoczyna tekst autorstwa Mateusza Maciejczuka, Konrada Wnorowskiego oraz Mateusza Olchanowskiego zatytułowany „Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo dzieci w świetle rozwiązań Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy”. Autorzy w swoim opracowaniu skoncentrowali się na zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni, wychodząc od analizy zastosowanych pojęć, ze szczególnym uwzględnieniem analizy aktów prawnych i doktryn. Dało to podstawy do ukazania korelacji pomiędzy cyberbezpieczeństwem dzieci oraz prawem i stawianymi, w tym kontekście, przed nim zadaniami. Podjęte rozważania wstępne, stanowiły tło do ukazania zadań/ osiągnięć Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Rady Europy, związanych z bezpieczeństwem dzieci w obszarze cyberprzestrzeni. Temat jest o tyle istotny, że jest to zjawisko, które wciąż ewoluuje i dlatego też tak istotne jest monitorowanie zarówno stanu prawnego jak i faktycznego.

„Kompetencje menedżera sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych” to tyłu kolejnego artykułu autorstwa Ewy Podlewskiej. Autorka zwraca uwagę, że we współczesnym świecie sukces firmy jest nierozerwalnie związany z umiejętnością budowania relacji, współdziałania i wzajemności. Czynniki te, w odczuciu autorki, stają się determinantami do wymiany doświadczeń i służą realizacji celów zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Z tego też powodu to właśnie od menedżerów oczekuje się kompetencji i kwalifikacji pozwalających na budowanie zespołu nastawionego na wzajemne współdziałanie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości jednostki – jednostki jako elementu całości. Autorka odwołuje się w swoich rozważaniach zarówno do literatury przedmiotu jak i wyników empirycznych.

Alina Bajonczak, Weronika Baran oraz Julita Tyczka, to autorki kolejnego, zawartego w numerze opracowania, w całości poświęconego „Stawkom podatku od nieruchomości i ich wpływowi na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017”. Przedmiotem niniejszego opracowania są stawki podatku od nieruchomości oraz ich wpływ na dochody miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017. Autorki swoje rozważania osadziły na ukazaniu podstaw prawnych pozyskiwania podatku od nieruchomości, odwołując się do zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Autorki dokonały przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych a także przeprowadziły analizę uchwał dotyczących określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na przykładzie Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza oraz Włocławka w latach 2010–2017.

„Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Studium przypadku ćwiczeń przekładu z języka angielskiego na język polski / z języka polskiego na język angielski w perspektywie rodzenia się kompetencji tłumaczeniowej” to tytuł artykułu Marty Lisowskiej. Celem rozważań autorki jest ukazanie modelu kształcenia studentów na specjalności tłumaczeniowej – modelu EMT (2009). Autorka powołuje się na wyniki badań własnych oraz dokonuje analizy przypadku pracy projektowej w ramach ćwiczeń z przekładu specjalistycznego z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Przeprowadzona symulacja ukazuje pracę we wspólnocie działań (Lave & Wanger 1991) i staje się tłem, zdaniem autorki, do samorefleksji studentów na temat własnej kompetencji tłumaczeniowej.

Numer zamyka sprawozdanie z konferencji autorstwa Sandry Camm. Sprawozdanie dotyczy konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, która odbyła się 5 czerwca 2018 roku. Autorka ukazuje poszczególne wystąpienia, odwołując się do załączonego programu konferencji/ listy wystąpień.

Gorąco zapraszamy zarówno do lektury tego numeru „Zbliżeń Cy­wi­lizacyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów naszego kwartalnika!

                                                                                                              Redakcja

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, Częstochowa 5 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, Częstochowa 5 czerwca 2018 roku

Conference report „Language in the cultural context”, Częstochowa 5th June, 2018

SANDRA CAMM

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

im. Jana Długosza w Częstochowie

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.024


Słowa kluczowe:
język, kultura, język polityki, język biznesu, gry językowe, reklama, terapia logopedyczna, humor

Keywords:
language, culture, political discourse, business discourse, linguistic games, advertisement, logopedia therapy, humour


Pełny tekst:
PDF – 122-130


Bibliografia:
Bartmiński J., Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata [w:] Językowy obraz świata, Lublin 1990, s. 109-129.
Lewicki A., Frazeologia, Wyd. Oficyna, Łask 2007.

Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Studium przypadku ćwiczeń przekładu z języka angielskiego na język polski / z języka polskiego na język angielski w persp

Kształcenie tłumaczy tekstów specjalistycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia w oparciu o funkcjonalny model kompetencji EMT. Studium przypadku ćwiczeń przekładu z języka angielskiego na język polski / z języka polskiego na język angielski w perspektywie rodzenia się kompetencji tłumaczeniowej

Training B.A. students as prospective LSP translators using functional EMT competence model. The case of an LSP course in English-Polish/Polish-English legal translation from the perspective of an emerging translation competence

MARTA LISOWSKA

Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.023


Streszczenie:
W czasach rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami rynku, a kompetencją adeptów studiów tłumaczeniowych, artykuł opisuje zajęcia na poziomie studiów pierwszego stopnia, gdzie funkcjonalna dydaktyka przekładu specjalistycznego ma na celu rozwinięcie kompetencji tłumaczeniowej studentów według modelu EMT (2009) . Studium przypadku pracy projektowej w ramach ćwiczeń z przekładu specjalistycznego z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski ukazuje pracę we wspólnocie działań (Lave & Wanger 1991) i staje się tłem do samorefleksji studentów na temat własnej kompetencji tłumaczeniowej.

Abstract:
In the time of the still existing dichotomy between the graduates in LSP translation and the market, in view of the interdisciplinary character of the translation studies, the right didactic strategy of LSP of law translation should be followed. Teaching LSP translation in line with the EMT translation competence model (2009) of integrative functional character may bridge the gap between the graduates and the market needs. A case study of simulation-based project work done by teams of trainees entails the perspective of students who become not only the project team members, but also participants of the communities of practice (Lave & Wanger 1991).

Słowa kluczowe:
Funkcjonalna dydaktyka, przekładu specjalistycznego, symulacja autentycznych warunków rynku tłumaczeń, wspólnota działań w nauczaniu przekładu specjalistycznego, EMT

Keywords:
functional didactics of LSP translation, EMT competence model, authentic market conditions simulation, teaching LSP translation at first cycle courses, communities of practice in LSP translation teaching


Pełny tekst:
PDF – 84-121


Bibliografia:
Abbott A. D., The System of Professions: Essay on the Division of Expert Labour, University of Chicago Press, Chicago 1998.
Amparo H.A., La enseñanza de la traducción directa general. Objetivos de aprendizaje ymetodología, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón 1996.
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyd. Bernardiunum, Gdynia 2003.
Asensio R. M., Specialised translation: A concept in need of revision, „Babel” 2007, nr 53(1).
Bendkowski J., Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2014, nr 76, s. 23-38.
Biel, Ł., Integracyjne podejście funkcjonalne w dydaktyce przekładu prawniczego, Między Oryginałem a Przekładem 21/2013: Tłumaczenie specjalistyczne, s. 11-27.
Biel Ł., Between Originals and Translations, https://www.researchgate.net/profile/Lucja_Biel/publication/275932807_Integracyjne_podejscie_funkcjonalne_w_dydaktyce_przekladu_prawniczego/links/59799dfa45851570a1c17342/Integracyjne-podejscie-funkcjonalne-w-dydaktyce-przekladu-prawniczego.pdf [dostęp: 27-04-2018].
Biel Ł., Goźdź-Roszkowski S., Legal Translation, [w:] Bogucki Ł., Goźdź-Roszkowski S., Stalmaszczyk P. (red), Ways to Translation, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 249-273.
Biel Ł., Professional Realism in the Legal Translation Classroom: Translation Competence and Translator Competence, „Translators’ Journal” 2011, nr 1.
Biernacka-Licznar K., Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w Sieci EMT. Sprawa Kellgrena - przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej, Rocznik Przekładoznawczy 6, Wrocław 2011.
https://docplayer.pl/5877556-Ksztalcenie-tlumaczy-specjalistycznych-w-sieci-emt-sprawa-kellgrena-przyklad-nabywania-kompetencji-tlumaczeniowej.html [dostęp: 03-11-2017]
Cao D., Translating Law, Multilingual Matters, Clevedon, New York & Ontario 2007.
Charrow V.R., „Language in the Bureaucracy” in Linguistics and the Professions: Proceedings of the Second Annual Delaware Symposium on Language Studies. Ed. by R. di Pietro, Norwood, NJ, Ablex,1982, s. 173-188.
Charrow V.R., Language in the Bureaucracy, [w:] Di Pietro R. (red.), Linguistics and the Professions. Proceedings of the Second Annual Delaware Symposium on Language Studies, Ablex Publishing, Norwood, New Jersey 1982, s. 173-188.
Chrostowski A., Casy jako metoda dydaktyczna i badawcza (materiał niepublikowany, wygłoszony na warsztatach dla wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego), Warszawa 2009.
Dewey J., How We Think, MA: Houghton Mifflin, Boston 1997.
Dewey J.,Experience and Education, Collier Books, NY 1986.
Duke R., Gaming: the Future’s Language, https://www.slideshare.net/pvdhyden/74duke-gaming-the-futures-language [dostęp: 27-03-2018].
Easton G., Learning from Case Studies, Prentice Hall International, New Jersey 1982.
Ellet W., The case study handbook. How to read, discuss, and write persuasively about cases, Harvard Business School Press, Boston 2007.
EMT (European Masters in Translation) Group [Yves Gambier on behalf of the EMT expert group]. 2009b. Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competences_translators_en.pdf [dostęp: 29.02.2018].
European Committee for Standardization (CEN) (2006). EN 15038: 2006 Translation services – Service requirements.
Filipiak E., Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej, [w:] E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2008, s. 17-50.
Fraser J., The Translator Investigated: Learning from Translation Process Analysis, „The Translator”, London 1996, s. 65-79.
Garant M., Intercultural Teaching and Learning: English as a foreign language education in Finland and Japan, University of Jyväskylä Press, Jyväskylä 1997.
Gile D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins B.V, Amsterdam/Philadelphia 2009, s. 37-38.
Gonzales-Davies M., Scott-Tennent Ch., A problem-solving and student-centred approach to the translation of cultural references, „Translators’ Journal” 2005, nr 50/1, s. 160-179.
Gouadec D., Translation as a Profession, J. Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2007.
Grucza, F., Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, [w] F. Grucza, M. Dakowska (red.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 7-21.
Hejwowski K., Translation: a Cognitive-Communicative Approach, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004.
http://www.password europe.com/images/PWE/PDF/DIN_EN15038.pdf [dostęp: 31-03-2018].
https://pl.glosbe.com/ [dostęp: 31-03-2018].
https://www.linguee.pl/ [dostęp: 31-03-2018].
Jendrych E., Wiśniewska H., Studium przypadku jako materiał dydaktyczny w nauczaniu specjalistycznego języka Business English, „Lingwistyka Stosowana” 2009, nr 1, s. 127-140.
Jezior J., Metodologiczne problemy zastosowania skali Likerta w badaniach postaw wobec bezrobocia, „Przegląd Socjologiczny” 2013, t. 62, nr 1, s. 117-138.
Kelly, D. A Handbook for Translator Trainers. A Guide to Reflective Practice, St. Jerome, Manchester 2005.
Kiraly D. et al, Towards Authentic Experiential Learning in Translator Education, Mainz University Press, Mainz 2016.
Kiraly D., Pathways to Translation: Pedagogy and Process, The Kent State University Press, Kent (Ohio) 1995.
Kiraly D., A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment from Theory Practice, St. Jerome, Manchester/Northampton 2000.
Kiraly, D., Occasioning Translator Competence: Moving Beyond Social Constructivism Toward a Postmodern Alternative to Instructionism, Translation and Interpreting Studies 2015, TIS 10 (1), s. 8-32.
Klimkowski K., Antropocentryczna teoria języków ludzkich jako podstawa dydaktyki translacji (na przykładzie programu studiów kształcących tłumaczy kabinowych), http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/11203934/LS4_2011_art_KLIMKOWSKI.pdf [dostęp: 23-03-2018].
Klus-Stańska D. Konstruowanie wiedzy w szkole, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
Kuźnik A., In‑service training w kształceniu tłumaczy. Projekt pilotażowy na Uniwersytecie Wrocławskim. Między Oryginałem a Przekładem, „Dydaktyka Przekładu” 2013, nr 19-20.
Ladmiral, J.-R., Linguistique et pédagogie des langues étrangères, Langages, 39, s. 5-18, 1975
Lave J., Wenger E., Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Liker t R. A Technique for the Measurement of Attitudes, „Archives of Psychology” 1932, nr 140.
Lisowska M., Authenticating LSP of law translation teaching class. The case study: language for specific purposes [LSP] Polish-English, English-Polish translation training exemplified by BA translation course, Komunikacja Specjalistyczna UW [Communication for Special Purposes UW], 2018 [przyjęty do publikacji].
Nord C., Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Rodopi, Amsterdam–Atlanta 1991.
Nord, C., Translating as a purposeful activity. Functionalist approaches explained,
Manchester: St. Jerome 1997.
Nord C., Training functional translators, [w:] M. Tennet (red.), Training for the New Millenniu. Pedagogies for translation and interpreting, John Benjamins, Amsterdam 2008, s. 209-224.
Piecychna B., Wpływ dydaktycznego modelu hermeneutycznego Radegundis Stolze na akwizycję kompetencji tłumaczeniowej – wstępne wyniki eksperymentu, „Białostockie Archiwum Językowe” 2014, nr 14, s. 99-126.
Pieńkoś, J., Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003.
Piotrowska M., Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
Pym A., Redefining Translation Competence in an Electronic Age. Defense of a Minimalist Approach, „Meta” 2003, nr 48(4), s. 481-497.
Ramos P., Legal Translation in Context. Professional Issues and Prospects, Peter Lang, Oxford 2013, s 155-179.
Risku H., Translatorische Kompetenz: Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit, Tubingen, Stauffenburg 1998.
Šarčević S., New Approach to Legal Translation, Kluwer Law International, Boston1997.
Schäffner Ch., Parallel Texts in Translation, [w:] Bowker L., Cronin M., Kenny D., et al. (red.), Unity in Diversity? Current Trends in Translation Studies, St. Jerome, Manchester 1998, s. 83-90.
Shreve G., Prescription and description in translation teaching, [w:] Donald C. (red.), Kiraly Pathways to Translation: Pedagogy and Process, Kent State University Press, Londyn 1995.
Tabakowska E., Prezentacja: „Polskie oczko w sieci EMT”, https://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/323/file.pdf [dostęp: 31-03-2018].
Venuti L., The Translator's Invisibility: A History of Translation, Routledge, London 1995.
Vygotsky L., Mind in Society, Harvard University Press, London 1978.
Wenger E., Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press 1998.
Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M., Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge. Boston, MA: Harvard Business School Press 2002.
Weston M. An English Reader’s Guide to the French Legal System, Berg, New York/ Oxford 1991.
Wills, W. Perspectives and limitations of a didactic framework for the teaching of translation. [w] R. W. Brislin (ed.), Translation, New York: Gardner 1976, s. 117-137.
Yin R.K., Case study research. Design and methods, Sage Publications, Beverly Hills 1984.

Stawki podatku od nieruchomości i ich wpływ na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017

Stawki podatku od nieruchomości i ich wpływ na dochody z tego tytułu miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017

Real estate tax rates and their impact on income from cities with poviat rights in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in 2010-2017

ALINA BAJONCZAK, WERONIKA BARAN, JULITA TYCZKA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.022


Streszczenie:
Przedmiotem opracowania są stawki podatku od nieruchomości oraz ich wpływ na dochody miast na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010–2017. Wskazane zostały podstawy prawne podatku od nieruchomości zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Autorki przedstawiają elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomości i dokonują przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. Prezentują analizę uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz dochodów z tego podatku w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu oraz Włocławku w latach 2010–2017.

Abstract:
The subject of the study are real estate tax rates and their impact on the income of cities with poviat rights in the kujawsko-pomorskie voivodeship in 2010–2017. The legal basis for the real estate tax included in the Act on the income of local government units and in the Act on taxes and local fees has been indicated. The authors present constructional elements of property tax and review case-law in this area. They present the analysis of resolutions regarding the determination of the rates of property tax and income from this tax in Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz and Włocławek in the years 2010–2017.

Słowa kluczowe:
ustawa, orzecznictwo, podatek od nieruchomości, stawki podatku, miasta na prawach powiatu, dochody

Keywords:
statute, case law, real estate tax; tax rates; cities with poviat rights; income


Pełny tekst:
PDF – 54-82


Bibliografia:
Borodo A., Podatek od nieruchomości w systemie finansowym samorządy terytorialnego, Wyd. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1995.
Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.
Borszowski P., K. Stelmaszczyk (red.), Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Brzeziński B. (red.), Olesińska A. (red), Prawo finansów publicznych, Wyd. TNOiK, Toruń 2017.
Główny Urząd Statystyczny, powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html, [dostęp: 29-04-2017].
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010.
Morawski W., [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Wyd. ODDK, Gdańsk 2016.
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.
Wantoch-Rekowski J., [w:] A. Borodo (red.), Słownik finansów samorządu terytorialnego, Wyd. TNOiK, Toruń 2015.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034, t.j.).
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, t.j.), dalej: u.p.o.l.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453, t.j.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1529).
Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r., Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Strona Ministerstwa Finansów - https://www.mf.gov.pl, [dostęp: 29-04-2017].
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 stycznia 2010 r., II FSK 1243/08, Legalis nr 222597.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 kwietnia 2017 r., II FSK 705/15, Legalis nr 1638086.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2008 r., I SA/Gd 964/07, Legalis nr 992190.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2017 r., I SA/Wr 477/16, Legalis nr 1603594.

Kompetencje menedżera sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych

Kompetencje menedżera sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych

Manager’s competences to build positive interpersonal relationships

EWA PODLEWSKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2018.021


Streszczenie:
W artykule zaprezentowano kompetencje menedżerów, sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole. W obliczu współczesnych warunków gospodarowania w postaci globalizacji, organizacji wirtualnych i dominującej roli kapitału intelektualnego, sukces przedsiębiorstwa tkwi we współdziałaniu i wzajemności, które inspirują do wymiany doświadczeń i służą realizacji celów indywidualnych oraz zespołowych. Studia literaturowe i wyniki badań empirycznych potwierdzają wagę tych kompetencji, których posiadanie i ujawnianie podczas codziennej pracy przez menedżerów pozytywnie oddziałuje na pracowników.

Abstract:
The article presents the competences of managers, conducive to building positive interpersonal relationships in the team. In the face of modern economic conditions in the form of globalization, virtual organizations and the dominant role of intellectual capital, the company's success lies in cooperation and reciprocity, which inspire to exchange experiences and serve the implementation of individual and team goals. Literature studies and the results of empirical research confirm the importance of these competences, the possession and disclosure of which during the day-to-day work by managers positively affects employees.

Słowa kluczowe:
kompetencje menedżera, pozytywne relacje interpersonalne, rola menedżera

Keywords:
competences of manager, positive interpersonal relationships, manager’s role


Pełny tekst:
PDF – 36-52


Bibliografia:
Adler R. B., Rosenfeld L. B.,. Proctor, R. F; Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Allen T. D., Personal Relationships, RoutledgeTaylor&Francis Group New York London 2012.
Aurifeille J. A., Medlin C. J., Dimensions of Inter-firm Trust: Benevolence and Credibility, [w:] Trust, Globlisation ad Market Expansion, red. J.A. Aurifeille, C.J. MedlinC. Tisdelii, Nova Science Publisher, Inc. New York 2009, ss.7-22.
Barnard C. H., Funkcje kierownicze, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1992.
Bartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Bartkowiak M., Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2011.
Becker B. E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
Bednarz K., Skuteczny przywódca. Cechy decydujące o powodzeniu organizacji, [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu – uwarunkowania społeczne, Wyd. KUL, Lublin 2013, ss.67-77.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Glińska-Neweś A., Employee interpersonal relationship, [w:] Positive management Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, M. J. Stankiewicz (red.), Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013,ss.125-154.
Gross S.F., Inteligencja stosunków międzyludzkich, Wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Guca S., Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich, [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, D. Lewicka, L. Zbiegień -Maciąg (red.), Wyd. AGH, Kraków 2010, ss.276-286.
Kalińska M., The Role of middle managers in shaping positive Organizational potential, [w:] Positive management Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, Stankiewicz M. J. (red.), Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013, ss.94-123.
Karna W., W poszukiwaniu tożsamości menedżera przyszłości, [w:] Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno- zarządcze i psychospołeczne, T, Listwan, S, Witkowski (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, ss.185-193.
McAllister D.J., Affect and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation In Organizations, “Academy of Management Journal” 1995, vol. 38 (1), s. 20-28.
Majcherczyk M., Poczucie szczęścia z zaangażowanie pracowników, „Personel i Zarządzanie” 2015, nr 7, s. 24-27.
Podstawowe umiejętności przełożonego 2001, „Zarządzanie na Świecie” 2001, nr 2, 29-36.
Pszczołowski T., Organizacja od dołu i góry, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
Rostkowski, Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
Tyrańska M., Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
Tyrańska (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin, Warszawa 2011.