Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS

Opieka nad kobietą i dzieckiem z zespołem FAS

Care of woman and child of FAS syndrome

AGNIESZKA KOMOROWSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.012

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
FAS czyli Płodowy Zespół Poalkoholowy to jednostka chorobowa obejmująca nieprawidłowości neurobehawioralne oraz zmiany w organach wewnętrznych. Nieprawidłowości te występują u dzieci, których matki spożywały alkohol w okresie ciąży.
Dzieci z FAS oprócz licznych zmian w budowie ciała mają problemy z koncentracją uwagi, komunikowaniem się, nieumiejętnością rozwiązywania problemów oraz ze słabą kontrolą impulsów. Trudności rozwojowe, jakie występują u tych dzieci wynikają z powodu uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Bardzo ważnym elementem jest wdrażanie profilaktyki wśród kobiet, która ma na celu ograniczenie spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Opieka perinatalna nad kobietą ciężarną powinna być
już prowadzona przed ciążą oraz podczas porodu. Natomiast opieka poporodowa nad kobietą i jej dzieckiem powinna mieć na celu zapewnienie kontaktów z ośrodkiem specjalistycznym i poradnictwem antyalkoholowym.
Celem pracy było przedstawienie i omówienie problemów związanych ze spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne oraz omówienie wad, jakie występują u dzieci, których matki spożywały alkohol w okresie ciąży. Kolejnym ważnym aspektem było przedstawienie metod profilaktyki wśród kobiet spożywających alkohol oraz omówienie opieki okołoporodowej nad matką i jej dzieckiem.

Słowa kluczowe:
płodowy zespół poalkoholowy, opieka, dziecko, matka

Abstract:
FAS- Fetal Alcohol Syndrome - is a disease consisting
in neurobehavioral incorrectness as well as some changes in internal organs. This incorrectness occur at these children whose mothers drank alcohol during pregnancy.
The FAS-children, apart from numerous changes in a body build, have problems with notice concentration, communication, incompetence of solving problems as well as with a weak impulse control. Their growing difficulties result from injury to Central Nerve system.
Implementation of prophylaxis for the women is very important.
It has in view to limit drinking alcohol by the pregnant women. The prenatal care of the pregnant women and her child is carried on by specialist health service centre and anti-alcoholic clinics.
My work aimed at representing and trating defects that occur at these children whose mothers drank alcohol during pregnancy. The representing of methods of prophylaxis for the alcohol drinking women and trating a post – natal care of the mother and her child was a very important element of the paper.

Keywords:
Fetal Alcohol Syndrome, care, child, mother


PDF 131-142


Bibliografia/Bibliography:
1.Bartel H., Embriologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2004, 220-223.
2.Kazdepska-Zimińska A. Jagielska I. Kaźmierczak J. Noworodek – prenatalna ekspozycja na alkohol. Perinatologia, Neonatologia, Ginekologia 2013; 6: 40-43.
3.Hryniewicz D. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia; Warszawa 2007.
4.Laskowska B. Alkoholizm matki a jego destrukcyjny wpływ na dziecko. Studia nad Rodziną 1998; 2: 177-185.
5.Klecka M. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS. http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4500-objawy-i-wczesnerozpoznanie-fas.
6.Szczupał B. Dziecko z FASD – problemy diagnostyczne oraz wybrane strategie i metody pracy. Rozprawy Społeczne 2013; 1: 79-87.
7.Liszcz K. Dziecko z FAS w domu i w szkole. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2011.
8.Klecka M. Fetal Alcohol Syndrome – Alkoholowy Zespół Płodowy. Poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Dziecko Krzywdzone 2004; 8: 46-55. 158.
9.Lewicka M. Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik wykolejenia społecznego. W: M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska (Red.) Wychowanie, profilaktyka, terapia. Szanse i zagrożenia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012: 215-225.
10.Liszcz K. Nadzieja w nas. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. Niebieska Linia.2006; 3http://www.niebieskalinia.pl/pismo/rocznik-2006/153-czasopismo/artykuly-nl/4586-nadzieja-w-nas-dzieci-z-alkoholowym-zespolem-plodowym.
11.Klimczak J. Fetal Alcohol Syndrom – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód. W: Banach M. (Red.) Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM; Kraków 2011: 147-155.
12.Klecka M. Janas Kozik M. Dziecko z FASD. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2009.
13. Klecka M. FAScynujące dzieci. Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.
14. Mrozowska M. Problemy diagnostyczne dzieci z FASD. W: Banach M. (Red.) Alkoholowy zespół płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011: 235-253.
15. Sarnacka B. Dzieci z FAS. W: Jarkiewicz K. (Red.) Oblicza pedagogii. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005: 173-185.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek

Supporting the patients care after aacute renal failure

NATALIA PAWLAK, IDA SZLACHCIAK, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.011

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Ostra niewydolność nerek jest powikłaniem często obserwowanym u chorych leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii . Pojawia się u co najmniej 20% pacjentów przebywających w tym oddziale. W związku z tym opieka na pacjentem w stanie zagrożenia życia powinna być nastawiona m.in. na zatrzymanie oraz wczesną identyfikację objawów wskazujących na zaburzenie czynności nerek.
Cel pracy. Celem pracy jest określenie zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem z ostrą niewydolnością nerek.
Prezentacja przypadku. Pacjent w wieku 52 lat przyjęta do oddziału AiIT. Zdiagnozowano i niego ostrą niewydolność nerek, spowodowaną przebytą sepsą oraz operacją tętniaka aorty brzusznej.
Dyskusja. U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek głównym problemem pielęgnacyjnym jest ryzyko odwodnienia. Kluczową rolę w pielęgnacji odgrywa prewencja zaburzeń gospodarki wodno – elektrolitowej, która umożliwia poprawę jakości życia pacjentów.
Wnioski. Zastosowanie ICNP® w projektowaniu opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta w OAiIT z ostrą niewolnością nerek umożliwia monitorowanie liczby, charakteru oraz jakości udzielanych świadczeń pielęgnacyjnych.

Słowa kluczowe:
ostra niewydolność nerek, skąpomocz, posocznica, pielęgnowanie, ICNP®

Abstract:

Introduction. The acute renal failure is a complication that is often reported in patients treated in the ICU.
At least 20% of patients staying in this ward suffer from the acute renal failure. Therefore patient care
in the event of immediate danger to life should be liable to an early recognition of the symptoms indicating renal impairment.
Aim. The aim of the study is to define nurses’ role in supporting patients suffering from the acute renal failure.
Case study. Patient (male), 52- year- old, admitted to the AIIT ward. He was diagnosed with acute renal failure, caused by sepsis and the operative treatment of the abdominal aortic aneurysm.
Discussion. In patients with the acute renal failure the main concern regarding patient care is the risk of dehydration. Dehydration can cause fluid or electrolyte imbalance and it is essential to prevent such situation in order to be able to improve patient's quality of life.
Conclusions. Applying ICNP ® in planning the nursing care for patients in OAiIT with severe renal impairment enables to monitor the number, character as well as the quality of nursing services provided.

Keywords:
acute renal failure, oliguria, sepsis, nursing, ICNP®


PDF 106-128


Bibliografia/Bibliography:
1.Wołowicka L., Dyk D. Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studentów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.
2.Matuszkiewicz – Rowińska J. Ostra niewydolność nerek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006:3-18,196-198.
3.Daniluk J., Jurkowska G. Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2005.
4.Myśliwiec M. Złota seria interny polskiej. Choroby nerek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008.
5.Kózka M., Płaszewska – Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010: 104-105,258.
6.Skalik R., Borodulin-Nadzieja L., Woźniak W., Girek M., Kosendiak A., Janocha A. Znaczenie termoregulacji dla wydolności fizycznej człowieka – czy zaburzenia regulacji temperatury wewnętrznej i jej percepcji przez korę mózgową mogą mieć wpływ na przebieg przewlekłej niewydolności serca?. Kardio Pol 2009 67(supl.6): 449-454.
7.Fibak J. Chirurgia podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
8.Sierakowska M., Wrońska I.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2014:297.
9.Koźmińska E.: Ostre uszkodzenie nerek. Medycyna po Dyplomie. 2010; 19, 15: 28-38.
10.Snarska K., Sejnota K., Bachórzewska – Gajewska H., Małyszko J. Ostre uszkodzenie nerek wśród pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową. Przegląd Lekarski. 2014; 71,8: 423-429.
11.Kilańska D., Staszewska M., Urbanek N., Andrzejczak A., Purgał J. Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP® w Podstawowej Opiece Zdrowotnej — studium przypadku. Problemy Pielęgniarstwa. 2014; 22(4): 539–545.
12.http://www.icn.ch/what-we-do/ICNP-Browser/.

Preferencje żywieniowe studentów kierunku pielęgniarstwo

Preferencje żywieniowe srudentów kierunku pielęgniarstwo

Food preferences of nursing faculty students

MONIKA SANDER – GRABOWSKA, BEATA PRZYSTAŚ, ELŻBIETA SZUDY, BEATA HAOR

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.010

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Elementarnym czynnikiem wpływającym na zdrowie człowieka jest prawidłowe odżywianie.
Cel. Celem pracy była analiza preferencji żywieniowych studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Materiał i metody. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze kwestionariusz Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Badania zostały przeprowadzone wśród studentów pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo.
Wyniki. Badani studenci w większości zdawali sobie sprawę z wpływu zdrowego odżywiania na zachowanie zdrowia.
Wnioski. Osoby w przedziale wiekowym 20-25 lat i 31 lat i więcej jedzą więcej warzyw i owoców oraz unikają żywności z konserwantami. Najmłodsza grupa studentów spożywa więcej pieczywa pełnoziarnistego oraz ogranicza spożycie soli i tłuszczów zwierzęcych.

Słowa kluczowe:
sposób odżywiania, pielęgniarstwo, studenci

Abstract:
Introduction. Healthy nutrition is a factor of elementary importance on human health.
Aim. This thesis aims to analyse food preferences of first-year students of nursing faculty.
Materials and methods. The diagnostic survey was used to collect the data and the questionnaire of the Inventory of Healthy Behaviours was used as a research instrument. The research was conducted among first-year students of nursing faculty.
Results. The majority of students recognised the importance of healthy nutrition on maintaining health.
Conclusions. People of 20 – 25 years of age as well as those of 31years of age eat more fruit and vegetables and they avoid eating food with preservatives. The youngest group of students eats more wholegrain bread and limits the intake of salt and animal fats.

Keywords:
nutrition, students, nursing


PDF 90-103


Bibliografia/Bibliography:
1.Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
2.Heszen I., Sęk H. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby. W: Psychologia zdrowia. Heszen I., Sęk H. (Red). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012; 90-104.
3.Raport z badań. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. CBOS, Warszawa 2012.
4.Kulik B., Latalski M. Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Czelej, Lublin 2002.
5.Gawęcki J., Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018; 223-228.
6.Nowak P.F., Chalimoniuk-Nowak M. Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej. W: Wolska Adamczyk A. (Red.) Współczesne kierunki działań prozdrowotnych. WSIiZ, warszawa 2015: 35-45.
7.Sygnatowska E. i wsp. Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska. 2005; 63:6 (supl. 4): 1-7.
8.GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014r. Warszawa 2016: 88-89.
9.Wojnarowska B. Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017.
10.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Dz. U. 2016r. poz. 1492.

Ocena wiedzy stosowania leków OTC bez recepty wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego oraz personelu medycznego

Ocena wiedzy stosowania leków OTC bez recepty wśród mieszkańców powiatu bełchatowskiego oraz personelu medycznego

The assessment of knowledge on non-prescription medicines among the residents of Bełchatów district and medical staff

DOROTA KOŁTUNOWICZ, BOGUSŁAWA SERZYSKO

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.009

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. Wciąż rosnąca dostępność i duży wybór leków OTC sprawiają, że Polacy częściej zażywają właśnie te leki, a nie te, które zaleci im lekarz. Bardzo duży wpływ na decyzję społeczeństwa ma wszechobecna reklama różnego rodzaju środków i produktów leczniczych, które zachęcają do samoleczenia z pominięciem wizyty lekarza. W chwili złego samopoczucia, czy też w przypadku pierwszych oznak choroby, większość Polaków sięga po dostępne leki OTC.
Cel. Celem pracy było zbadanie świadomości mieszkańców powiatu bełchatowskiego i personelu medycznego na temat stosowania leków OTC.
Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch grupach badawczych tj. grupa personelu medycznego, która liczyła 210 osób oraz grupa mieszkańców powiatu bełchatowskiego, która liczyła 203 osoby. Badania przeprowadzono w 2017 przy pomocy kwestionariusza ankiety, która była całkowicie anonimowa.
Wyniki. Częstotliwość zażywania w ciągu ostatniego miesiąca leków OTC przez personel medyczny nie była zależna od czynników takich jak: wykształcenie, staż pracy, zatrudnienie i miejsce pracy.
Kupowanie leków dostępnych bez recepty (OTC) przez mieszkańców powiatu bełchatowskiego nie było zależne od ich wieku, płci ani wykształcenia. Natomiast status ekonomiczny tych osób wpływał istotnie na kupowanie przez nich leków OTC – osoby będące w lepszej ekonomicznie sytuacji rzadziej nabywali leki OTC.
Częstotliwość zażywania w ciągu miesiąca przez mieszkańców powiatu bełchatowskiego leków OTC nie była zależna od ich płci, wykształcenia ani statusu ekonomicznego. Natomiast wiek tych osób znacząco wpływał na częstotliwość zażywania leków OTC – im starsi byli mieszkańcy powiatu bełchatowskiego tym częściej zażywali leki dostępne bez recepty.
Wnioski. Status leków OTC – „leków dostępnych bez recepty’’ powoduje, że społeczeństwo ma przeświadczenie, że są to produkty lecznicze o małej toksyczności, które nie zagrażają zdrowiu i życiu. Niewłaściwe ich stosowanie może prowadzić do poważnych działań niepożądanych, wymagających hospitalizacji lub zgonem.

Słowa kluczowe:
stosowanie leków, poziom wiedzy, świadomość społeczeństwa

Abstract:
Introduction. Increasing availability and a large selection of OTC drugs make Poles use these drugs more often, rather than those recommended by their doctor. Pervasive advertising of various kinds of medicines and medicinal products that encourages self-treatment without the doctor's visit has a very large impact on the decision of the public. When feeling unwell or with first signs of the onset of the disease the majority of Poles reach for available OTC drugs.
Aim. The aim of the study was to examine the awareness of the inhabitants of the Belchatow district as well as medical staff about the use of OTC drugs.
Material and methods. The study was conducted in two research groups, i.e. a group of medical staff, which consited of 210 people and a group of inhabitants of the Bełchatów district , which consisted of 203 people. The research was carried out in 2017 with the help of a questionnaire, which was completely anonymous.
Results. The frequency of use in the last month of OTC medications by medical personnel was not dependent on factors such as education, seniority, employment and the workplace.
The purchase of over-the-counter (OTC) medicines by the inhabitants of the Bełchatów district was not dependent on their age, sex or education. On the other hand, the economic status of these people significantly influenced the purchase of OTC medicines - people who were in a better economic situation were less likely to buy OTC drugs. The frequency of taking monthly drugs by residents of the Bełchatów district was not dependent on their gender, education or economic status. However, the age of these people significantly influenced the frequency of taking OTC drugs - the older the inhabitants of the Bełchatów district , the more often they took over-the-counter medicines.
Conclusions. The status of OTC drugs - "over-the-counter drugs" makes the society to believe that they are low-toxicity medicinal products that do not threaten health and life. Improper use may lead to serious side effects requiring hospitalization or cause death.

Keywords:
use of drugs, level of knowledge


PDF 60-89


Bibliografia/Bibliography:
1.Czerw A. i wsp. Wpływ czynników socjo–demograficznych na zjawisko samoleczenia bólu. Hygeia Public Heath. 2013, 48(4): 560-565.
2. Kasperczyk J. i wsp. Zjawisko samoleczenia wśród studentów wybranych kierunków studiów. Probl Hig Epidemiol. 2007, 88(2):206-209.
3. Krajewska Kułak E. i wsp. Radzenie sobie z dolegliwościami w drodze samoleczenia w populacji studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Probl HIg Epidemiol. 2011, 92(3):486-496.
4. Rajska – Neumann A. Leczenie farmakologiczne osób starszych – badania ankietowe . Rozprawa doktorska. AM, Poznań 2004.
5.Rajska – Neumann A., Wieczorkowska – Tobis K., Samoleczenie – szansa na poprawę czy potencjalne zagrożenie sprawności funkcjonalnej starszych pacjentów? Farmacja Polska. 2011; 67, 4: 258-265.
6. Gomułka W. Nieopioidowe leki przeciwbólowe, leki stosowane w dnie oraz w leczeniu chorób reumatycznych. W: Kostowski W.,Herman Z., S.: Farmakologia – Podstawy farmakoterapii. Wyd. 3. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 226-228.
7.Szczeklik A. Interna Szczeklika 2012. Podręcznik chorób wewnętrznych. Wyd. 4. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012.
8.Moska D. Porady aptekarskie i farmakologiczne w samoleczeniu. Farmacja Polska. 1999, 55(6): 310-315.
9. Klimek-Wierzbicka P.: Polak leczy się sam. Manager Apteki. 2009,2, 8-9.
10. Burdan F. i wsp. Toksyczność rozwojowa leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych dostępnych bez recepty. Pol. Merk. Lek. 2012, XXXII/192: 410-413.
11. Kornacka M.G. Konkurencja aptekarzy. Aptekarz 1997; 1: 5-6.
12. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.2001 r. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.)
13.Ulatowska-Szostak E. Rola farmaceuty w opiece zdrowotnej na przykładzie aptek ogólnodostępnych Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Praca doktorska. Akademia Medyczna w Poznaniu. Poznań 2002.
14. Lenartowicz J. Apteka w dalszym tle. Czas Aptekarski, 2000; 8-9: 45-46.
15. Ulatowska-Szostak E. Sposoby ograniczania wydatków na leki przez pacjentów aptek ogólnodostępnych. Probl High Epidemiol. 2010; 91(1): 143-147.
16.Miączyński P. Polacy łykają coraz więcej leków. Gazeta Wyborcza 2006; 106: 13.
17.Kokot M.J. Leki nie tylko z apteki. Manager Apteki. 2012; 7:6.
18.Rynek pozaapteczny produktów OTC w Polsce. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, www.gif.gov.pl stan z dn. 20 listopada 2014.
19.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych , które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza-aptecznego oraz punktach aptecznych. (DZ.U. 2010.204.1353).
20.Załącznik nr3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza-aptecznego oraz punktach aptecznych. www.mz.gov.pl. stan z dn.6 czerwca 2014.
21.Cichońska M. i wsp. Stosowanie leków przeciwbólowych i witamin dostępnych bez recepty. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. 2013;1: 165- 198.
22.Waszyk-Nowaczyk M, Simon M. Czym kieruje się pacjent dokonując wyboru preparatów OTC w aptece? W: Krajewski-Siuda K. (Red.). Samoleczenie. Warszawa: Instytut Sobieskiego 2012; 199–204.
23.Szpringer M. i wsp. Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2015: 21, 2: 163–167.

Ocena wiedzy i zachowań społecznych powiatu bełchatowskiego na temat HIV i AIDS

Ocena wiedzy i zachowań społecznych powiatu bełchatowskiego na temat HIV i AIDS
Assessment of knowledge and social behaviour of Bełchatów district on HIV and AIDS

IWONA DYLAK, BOGUSŁAWA SERZYSKO

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/IwP.2018.008

ISSN: 2451-1846


Streszczenie:
Wstęp. W dzisiejszych czasach problem HIV/AIDS jest bardzo istotny. Mimo, że mamy w Polsce bardzo dobry dostęp do leczenia HIV/AIDS, bez żadnych finansowych ograniczeń, nadal problemem jest wzrost zakażeń wirusem HIV. Społeczeństwo, a zwłaszcza ludzie młodzi nie mają podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS i nie odnoszą do siebie możliwości zakażenia. Wpływa na to wzrost ryzykownych zachowań seksualnych, zażywanie substancji psychoaktywnych, a także zbyt niskie poczucie zagrożenia zakażenia HIV. Medycyna nadal nie zna leku, który całkowicie eliminuje wirusa z organizmu. Statystyki są niepokojące, pokazują, że każdego dnia w Polsce dwie osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Wśród społeczeństwa wyraźnie widać niechęć do wykonywania testów na obecność wirusa HIV.
Cel. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy społeczeństwa powiatu bełchatowskiego w przedziale wiekowym 19 – 49 lat na temat HIV/AIDS.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w styczniu 2017 roku przy użyciu kwestionariusza ankiety, wśród losowo wybranych mieszkańców miasta Bełchatowa i jego okolic.
Wyniki. Wiedza badanych na temat HIV i AIDS była na poziomie umiarkowanym. Badani średnio udzielali 53,07% prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące różnych kwestii związanych z HIV i AIDS.
Źródłami informacji, z jakich badani poznawali temat HIV i AIDS, najczęściej były: Internet, telewizja oraz prasa i czasopisma. W przypadku Internetu oraz prasy i czasopism nie zanotowano istotnego wpływu na poziom wiedzy badanych na temat HIV i AIDS. Natomiast telewizja istotnie obniżała poziom tej wiedzy i tym samym nie była dobrym źródłem informacji na ten temat. Taki sam wpływ na poziom wiedzy w zakresie HIV i AIDS mieli znajomi, którzy również istotnie obniżali poziom wiedzy na ten temat. Z kolei, wszystkie pozostałe źródła informacji (tj. literatura, kampanie społeczne, uczelnie i szkoły oraz ulotki) istotnie poprawiały poziom wiedzy w tym zakresie, a tym samym stanowiły dobre źródło informacji na ten temat.
Wnioski. Ponieważ obserwuje się niebezpieczne lekceważenie wirusa HIV, należy duży nacisk położyć na edukację, podnoszenie świadomości społecznej tak, aby ludzie potrafili oceniać ryzykowne sytuacje oraz znali metody, które skutecznie będą zapobiegać zakażeniu. Przemyślane decyzje i zdrowy rozsądek chronią od ryzyka zakażenia HIV, a to przyczynia się do zmniejszenia ludzkich dramatów wywołanych zachorowaniem na AIDS.

Słowa kluczowe:
AIDS, HIV, poziom wiedzy

Abstract:
Introduction. Nowadays the problem of HIV / AIDS is crucial. Although we have very good access to HIV /AIDS treatment in Poland, without any financial limitations, the HIV infection is still growing. Society and especially young people, do not have basic knowledge about HIV / AIDS and close their minds to the possibility of infection. This has a great influence on the increase of risky sexual behavior, the use of psychoactive substances, as well as ingoring risk of HIV infection. Medicine still does not know the drug that completely eliminates the virus from the body. Statistics are disturbing and show that two people in Poland find out about their infection daily . People are clearly reluctant to perform HIV tests.
Aim. The aim of the study was to assess the level of knowledge of HIV / AIDS among people of 19-49 years of age in Belchatow.
Material and methods. The research was carried out in January 2017 using a questionnaire survey, among randomly selected residents of the city of Bełchatów and its surroundings.
Results. The knowledge of respodents of HIV and AIDS was moderate. They gave an average of 53.07%
of correct answers to questions about various HIV and AIDS issues. The source of information about HIV and AIDS for the respondents was most often: the Internet, television, the press and magazines. In case of the Internet, the press and magazines there was no significant impact on the level of knowledge of the respondents on HIV and AIDS. On the other hand, television significantly reduced the level of this knowledge and thus was not a good source of information on this subject. The same influence on the level of knowledge in the field of HIV and AIDS had respondents' friends who also significantly reduced the level of knowledge on the subject. However, all other sources of information (e.i. literature, social campaigns, colleges and schools, and leaflets) significantly improved the level of knowledge in this area, and thus they were a good source of information on this subject.
Conclusions. Because it is dangerous to neglect the HIV virus, emphasis should be placed on education, raising public awareness so that people can assess risky situations and know methods that will effectively prevent infection. Well-considered decisions and common sense protect against the risk of HIV infection, and this contributes to reducing the human dramas caused by developing AIDS.

Keywords:
AIDS, HIV, level of knowledge


PDF 27-59


Bibliografia / Bibliography:
1.1 Gładysz A. i wsp. Patogeneza, klinika i zakażenia oportunistyczne. W: Cianciara J., Juszczyk J. (Red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze. Czelej, Lublin 2012;500-506.
2.Gąsiorowski J., Knysz B, Gładysz A. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS). W: Gajewski P. Szczeklik A. (Red.) Interna Szczeklika 2013. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013: 2344 - 2356.
3.Rogala M.: Historia i rozwój badań nad HIV i AIDS. Wiadomości Lekarskie 2011; 64 (4):255-256.
4.Ankiersztejn - Bartczak M. Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce. Praca doktorska. UW, Warszawa 2013, 8-52.
5.Jabłecki J., Arendarczyk M. Fenomeny epidemiologiczne zakażeń HIV/AIDS. Nowiny lekarskie. 2006;75 (1):70-74.
6.Górecki W.: Zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności. Chirurgia Dziecięca. 2004; 1, 23-29.
7.Gładysz A. (Red.) Zakażenia HIV/AIDS poradnik dla lekarzy praktyków. Continuo, Wrocław 2007:11.
8.Szymusiak A., Rzepka E., Hładki W.: Poziom wiedzy na temat HIV i AIDS wśród społeczeństwa. Ostry Dyżur. 2015; 8, 4: 108-112.
9.Hejwosz D. A., Wiese J.: Poziom wiedzy na temat AIDS i HIV wśród licealistów i studentów miasta Poznania, Pielęgniarstwo Polskie. 2003:1(15): 273-76.
10.Wołowski T., Kasperowicz A.: Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na matprofilaktyki AIDS. Hygeia Public Heath. 2012, 47(2): 227-230.
11.Pytka D, Krupienicz A.: Wiedza uczniów szkół średnich na temat HIV, AIDS. Badania porównawcze. Zdr Publ . 2006,116(4): 572-577.