Skrypty i materiały do ćwiczeń

Skrypty

 

okładka Podlewska skrypt

Bankowość w przykładach i zadaniach
Autor: Ewa Podlewska
Włocławek 2018, ss. 58
ISBN 978-83-60607-80-0 

 

 

 

 

Spis treści:

Skrypt „Bankowość w przykładach i zadaniach” zawiera zbiór przykładów, rozwiązań i zadań do samodzielnego wykonania, jak również merytoryczny opis poruszanych zagadnień w przedmiocie bankowości. Materiał przedstawiony w skrypcie obejmuje program ćwiczeń z bankowości przewidziany programem kształcenia i zawarty w opisie przedmiotu obowiązującym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
Korzystanie ze skryptu ma na celu:
- ułatwienie studentom przygotowywanie się do zajęć i zaliczeń, 
- umożliwienie aktywnego uczestnictwa, 
- wzrost osiąganych efektów.
Skrypt dedykowany jest studentom PWSZ we Włocławku, ale mogą z niego korzystać także studenci z innych uczelni, w których obowiązuje program kształcenia o zbliżonej tematyce.


okladka orynski skryptAnaliza teoretyczna łozysk gazowych
Autor: Franciszek Oryński, Sławomir Kawczyński
Włocławek 2018, ss. 59
ISBN 978-83-60607-80-0 

 

 

 

W skrypcie na temat: ,,Analiza teoretyczna łożysk gazowych” opisano metodologię przygotowania i analizy równań dynamicznych łożysk zasilanych sprężonym powietrzem lub gazem w przypadku łożysk do sprężarek gazu ziemnego. Zamieszczona w niniejszym opracowaniu, analiza matematyczna obejmuje równania przepływu międzykomorowego i równania dynamiczne, które są podstawą do opracowania symulacyjnego modelu obliczeniowego z wykorzystaniem programu MATLAB – SIMULINK. Na tej podstawie możliwa jest symulacja warunków pracy łożyska analiza jego parametrów konstrukcyjnych. Uzyskanie wyników w postaci graficznej umożliwia ocenę wpływu tych parametrów na pracę łożyska. W załączniku do skryptu zamieszczono sześć wynalazków na różne odmiany konstrukcyjne łożysk aerostatycznych, które zostały opatentowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Twórcami tych wynalazków są: Franciszek Oryński i Sławomir Kawczyński. Niniejszy skrypt może stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów kierunków technicznych do przedmiotów: obrabiarki, hydraulika i mechanika płynów oraz inżynierskie prace dyplomowe. 


okladka Laskowska

Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy
red. Agnieszka Laskowska-Hulisz
Włocławek 2016, ss. 236
ISBN 978-83-60607-68-8

 

 

Spis treści

           Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy jest to podręcznik skierowany przede wszystkim do studentów administracji oraz tych kierunków studiów, na których wykładane są podstawy prawa cywilnego, handlowego lub prawa pracy. Składa się z czterech części, z których każda poświęcona jest odrębnym gałęziom lub działom prawa: część pierwsza - prawu cywilnemu materialnemu, część druga - prawu cywilnemu procesowemu (postępowaniu cywilnemu), część trzecia - prawu handlowemu oraz część czwarta - prawu pracy.
           W podręczniku podjęto próbę zwięzłego i syntetycznego ujęcia najważniejszych kwestii związanych z prawem cywilnym materialnym i procesowym, prawem handlowym oraz prawem pracy, nie aspirując jednocześnie do wyczerpującego i analitycznego ujęcia poszczególnych zagadnień z zakresu wymienionych gałęzi prawa. Celem tego opracowania jest bowiem przekazanie studentom w sposób jasny i uporządkowany podstawowej wiedzy z zakresu gałęzi prawa ujętych w tytule podręcznika, a nie szczegółowa analiza wybranych zagadnień czy instytucji. Wybór zagadnień i instytucji omówionych w podręczniku oparty był na kryterium stopnia ich przydatności do wykonywania podstawowych czynności związanych z obsługą prawną przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rynku.


okłaadka Repetyrorium 2016

 

Repetytorium z badań fizykalnych. Skrypt do przedmiotu Badania fizykalne
Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
Redakcja: Beata Haor, Mariola Głowacka
Włocławek 2016, ss. 156
ISBN 978-83-60607-71-8

 

 

Spis treści

     Repetytorium z badań fizykalnych to skrypt do przedmiotu Badanie fizykalne, który jest realizowany w kształceniu przeddyplomowym studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
       Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie szeregu pozycji tematycznie związanych z oceną stanu zdrowia pacjenta i aktywnego uczestnictwa w tych działaniach pielęgniarek. Stanowi odpowiedź na potrzeby studentów w zakresie gotowych, praktycznych rozwiązań służących powtarzaniu a tym samym doskonaleniu umiejętności wdrażania elementów badania fizykalnego. Jest to rodzaj przewodnika a zarazem syntetycznego materiału przeznaczonego do samokształcenia, który może okazać się niezbędny podczas przygotowań studentów do składania egzaminów OSCE z badania fizykalnego czy pielęgniarstw specjalistycznych.
     Publikacja została przygotowana przez nauczycieli akademickich i praktyków – członków interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, co potwierdza jej praktyczne odniesienie do działań zawodowych pielęgniarki.
       Publikacja składa się z 4 części. Pierwsza z nich dotyczy syntetycznego przypomnienia założeń wywiadu, badania fizykalnego, odrębności w dokonywaniu oceny stanu zdrowia pacjentów z uwagi na ich wiek, stan zdrowia a także formułowania diagnozy pielęgniarskiej. Druga część zawiera 33 check-listy wraz z kryteriami ocen wybranych elementów badania fizykalnego. W kolejnej przedstawiono propozycję pytań testowych weryfikujących rzeczywisty zasób wiedzy studentów. W czwartej części przygotowano z kolei Słowniczek wybranych terminów z zakresu wywiadu i badania fizykalnego, który umożliwia sprawne poszukiwanie informacji na temat szeregu złożonych zespołów, objawów, stanowiących nieodłączne elementy oceny stanu zdrowia pacjentów.
     Skrypt poza grupą studentów kierunku pielęgniarstwo jest także adresowany jest do szerokiego grona odbiorców: pracowników systemu ochrony zdrowia (pielęgniarek, położnych w ramach kształcenia podyplomowego czy samokształcenia), nauczycieli akademickich oraz studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.


Okładka laboratorium pasek

 

Laboratorium obrabiarek i obróbki ubytkowej
Autor: Józef Kazcmarek
Włocławek 2017, ss. 98
ISBN 978-83-60607-74-9

 

 

 

Spis treści

Materiał przedstawiony w skrypcie obejmuje program laboratorium z przedmiotu obrabiarki i obróbka ubytkowa  przewidziany programem kształcenia, który jest szczegółowo zawarty w Opisie Przedmiotu przyporządkowanym przedmiotowi obowiązującemu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Materiał zawarty w skrypcie pokrywa w dużej części praktyczne, dające się przedstawić w formie doświadczeń, zagadnienia omawiane na wykładzie z tego przedmiotu. 

 

Materiały do ćwiczeń

Okladka Matuszak 2017

 

Spacerkiem po muzyce. Ćwiczenia dla studentów i nauczycieli (Wydanie rozszerzone)
Autor: Lucyna Matuszak
Włocławek 2017, ss.210
ISBN 978-83-60607-75-6

 

 

 

Spis treści

Książka p.t. Spacerkiem po muzyce” zawiera zbiór ćwiczeń aktywizujących rozwój muzyczny dzieci i dorosłych. Przeznaczona jest do samodzielnej pracy studentów i nauczycieli, gdyż szeroko i bardzo szczegółowo przedstawiono w niej propozycje różnorodnych ćwiczeń z rytmem i melodią. Przedstawiono tu wiedzę w myśl „od szczegółu do ogółu”. Warstwa teoretyczna przeplata się  z warstwą praktyczną, a poprzez doświadczenie pojawia się możliwość dogłębnego zrozumienia poszczególnych elementów muzyki. Zastosowana w niej metoda relacyjna stanowi dla wykładowców edukacji muzycznej podbudowę optymalizacji procesu kształcenia studentów przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. 


 

 

okładkalucynamatuszak2016  Spacerkiem po muzyce. Ćwiczenia dla studentów i nauczycieli
  Autor: Lucyna Matuszak
  Włocławek 2016, ss. 159
  ISBN 978-83-60607-70-1

 

 

 

 

 

Spis treści


Książka p.t. Spacerkiem po muzyce” zawiera zbiór ćwiczeń aktywizujących rozwój muzyczny dzieci i dorosłych. Warstwa teoretyczna przeplata się tutaj z warstwą praktyczną, a poprzez doświadczenie pojawia się możliwość dogłębnego zrozumienia poszczególnych elementów muzyki. Ponadto zastosowana w niej metoda relacyjna stanowi dla wykładowców edukacji muzycznej podbudowę optymalizacji procesu kształcenia studentów przyszłych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.