Monografie (2016- )

haorwspolczesnewyzwania2016

Współczesne wyzwania opieki długoterminowej
 Redakcja: Beata Haor, Mariola Rybka, Mariola Głowacka
 Włocławek 2016, ss.229
 ISBN 978-83-60607-69-5 

 

 

 

 

Spis treści

    Monografia pt. ,,Współczesne wyzwania opieki długoterminowej" pod redakcją B.Haor, M. Rybka, M. Głowackiej stanowi uzupełnienie pozycji tematycznie związanych z wielowymiarowymi aspektami opieki długoterminowej, adresowanymi wobec chorych przewlekle.
     Publikacja składa się z 4 części. Pierwsza z nich dotyczy aspektów etycznych, prawnych i organizacyjnych w opiece długoterminowej. Autorzy w swoich opracowaniach podkreślają wielowątkowość wyzwań, jakim muszą sprostać osoby realizujące świadczenia długookresowe wobec pacjentów, mając na uwadze uregulowania prawne, organizacyjne oraz respektowanie wartości etycznych. Druga część nawiązuje do interdyscyplinarności działań w ramach opieki długoterminowej w odniesieniu do chorego przewlekle. Specyficzne uwarunkowania wysokospecjalistycznych aspektów opieki okołooperacyjnej realizowanej wobec przewlekle chorych prezentuje kolejna część monografii. Aspekty jakości życia pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami w stanie zdrowia, wymagających długookresowych świadczeń, przedstawiają w swoich opracowaniach autorzy ostatniej części pracy.
    Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - pracowników systemu  ochrony zdrowia – pielęgniarek, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów w ramach doskonalenia zawodowego, nauczycieli akademickich i studentów kierunków studiów w dziedzinie nauk o zdrowiu.


okładka

Wyzwania gospodarcze, społęczne i polityczne w globalnej gospodarce
 Redakcja: Małgorzata Wiśniewska, Karolina Kalińska
 Włocławek 2016, ss. 322
 ISBN 978-83-60607-67-1

 

 

 

Spis treści

CZĘŚĆ I - ZARZĄDZANIE    

Konflikty w organizacji i ich rozwiązywanie
Angelika Ziemkiewicz
PDF - 11-24
    
Ryzyka klienta bankowości elektronicznej
Daniel Wiśniewski
PDF - 25-35
    
Rekrutacja i selekcja pracowników, jako element zarządzania zasobami ludzkimi
Dominika Jankowska
PDF - 37-49
    
Strategie biznesowe globalnych marek
Joanna Ałtyn
PDF – 51-62

Negocjacje, czyli jak grać, żeby wygrać
Joanna Gawrońska
PDF - 63-74
    
Umiejętność pozafinansowego motywowania pracowników jako najważniejsza cecha skutecznego menedżera
Justyna Gawlińska
PDF - 75-86
    

Stopień wykorzystania środków w Unii Europejskiej w Gminie Zakrzewo w latach 2004-2015
Marta Mistera
PDF - 87-100
    
Pozytywne i negatywne uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Choceń
Marlena Jakubowska
PDF - 101-112
    
Instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w gminach Baruchowo i Lubień Kujawski
Weronika Zwolińska
PDF - 113-124
    
CZĘŚĆ II - ADMINISTRACJA

Występowanie opłaty od posiadania psów w miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego
Weronika Baran, Julita Tyczka
PDF - 127-138
    
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców w świetle Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r.
Nina Dąbrowska
PDF - 139-151

Podatek od środków transportowych jako dochód miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
Katarzyna Kępska, Aneta Wiśniewska, Karolina Woźniak
PDF - 153-164

Podstawy prawne funkcjonowania e-biznesu w Polsce
Olga Kosmala
PDF - 165-175

Przestępczość jako przeszkoda w rozwoju działalności gospodarczej
Sylwia Lewandowska, Magdalena Szczepaniak
PDF - 177-189

Projekt reformy służby celnej
Katarzyna Safandowska
PDF – 191 -198

Kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, na tle uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
Marek Słupczewski
PDF - 199-209

Prawne podstawy funkcjonowania Bitcoin’a w Polsce
Martyna Wilmanowicz
PDF - 211-221


Obowiązki gminy wobec organizacji pozarządowych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
Jakub Zemła, Bartosz Mielczarek
PDF - 223-234

Projekt powołania Krajowej Administracji Skarbowej
Dominika Jasińska
PDF - 235-241

CZĘŚĆ III - INFORMATYKA

    
Wybrane frazy cyklu projektowego aplikacji mobilnej do zarządzania budżetem domowym „e-portmonetka”
Monika Bartczak, Adam Niewiadomski
PDF - 245-257

Algorytmy rekomendacji produktów w systemach e-commerce
Emilia Kamińśka, Adam Niewiadomski
PDF – 259 -273

Projekt aplikacji do zarządzania wizytami pacjentów w przychodni medycznej
Agnieszka Lewandowska, Adam Niewiadomski
PDF - 275-286

Samochody autonomiczne
Patryk Orlińśki, Wanda Gryglewicz-Kacerka
PDF - 287-292

Dziecko - Internet
Karolina Skowrońska, Wanda Gryglewicz-Kacerka
PDF - 293-299

Ataki sieciowe w przestrzeni wirtualnej
Daniel Soliwoda, Wanda Gryglewicz-Kacerka
PDF - 301-308

CZĘŚĆ IV – MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wybrane aspekty wspomagania komputerowego w technologii maszyn
Łukasz Wojtasik, Wojciech Kaniewski
PDF - 311-322

 


 

Okładka nalikowski 2016 1Uchylanie się od opodatkowania i inne typy zachowań nagannych narażające podatki na uszczuplenie w polskim prawie karnym i skarbowym
Autor: Fabian Nalikowski
Włocławek 2016, ss.314
ISBN 978-83-60607-72-5-1

 

 

 

Spis treści 

       Przedmiotowa monografia dotyczy szczególnie istotnych typów przestępstw i wykroczeń skarbowych, które narażają dochody budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego należne z tytułu podatków na uszczuplenie. Autor poddaje wnikliwej analizie trzy typy zachowań nagannych nagminnie występujących w naszej rzeczywistości społecznej: uchylanie się od opodatkowania, firmanctwo i oszustwo podatkowe. 

    Oprócz analizy dogmatyczno – prawnej ustawowych znamion wskazanych wyżej czynów zabronionych, Autor ukazuje ich cechy wspólne oraz różnice, co pozwala na prawidłową kwalifikacje prawną ujawnionych czynów nagannych, których skutkiem jest narażenie podatku (podatków) na uszczuplenie. Skutek ten poddany zostaje szczególnie wnikliwym dywagacjom, gdyż to on przesądza o stopniu społecznej szkodliwości popełnianych czynów. Kwota podatku narażonego na uszczuplenie stanowi kryterium rozwarstwiające poszczególne typy zachowań nagannych na przestępstwa w typie podstawowym, w odmianie uprzywilejowanej i na wykroczenie, od czego zależy surowszy lub łagodniejszy reżim odpowiedzialności karnej skarbowej i konkretny wymiar kary oraz innych środków prawnokarnych.

    W pracy omówiona została gruntownie problematyka podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność za uchylanie się od opodatkowania, firmanctwo i oszustwo podatkowe. Wskazano nie tylko na osoby fizyczne w postaci podatnika i na osoby, które mogą odpowiadać zamiast niego, jeśli to one zajmowały się sprawami gospodarczymi, a w szczególności finansowymi zamiast zobowiązanego, ale także na osoby odpowiedzialne posiłkowo. Omówiono także warunki ponoszenia odpowiedzialności przez tzw. podmioty zbiorowe.

    Pracę kończy, niezwykle interesujący z praktycznego punktu widzenia, rozdział który wytycza granicę między legalnymi sposobami unikania opodatkowania a sposobami penalizowanymi przez art. 54-56 Kodeksu karnego skarbowego.

    W pracy zawarte zostały także istotne postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie w życie – według przekonania Autora – powinno zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę interesów fiskalnych Skarbu Państwa i innych podmiotów publicznoprawnych chronionych przepisami KKS.