Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat niepełnosprawności ruchowej - raport z badań

Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat niepełnosprawności ruchowej –raport z badań

Knowledge of Secondary School Students about Physical Disability –Study Report

MAGDALENA WĘDZIŃSKA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.020

ISSN: 1896-4087


Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wiedzy studentów na temat niepełnosprawności fizycznej. W artykule przedstawiono wyniki badań opisujących stan wiedzy i czynników, które mogą różnicować wiedzę uczniów, takich jak rodzaj szkoły, w których respondenci się uczą (liceum, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa). W badaniach potwierdzono zależność dotyczącą zróżnicowania wiedzy przez typ szkoły, w których respondenci pobierają naukę.

Abstract:
The objective of this paper is to present the results of research on the students’ knowledge about physical disability. In the paper are presented the results of studies describing the state of students' knowledge and factors that may differentiate knowledge such as the type of school in which respondents are learning (high school, technical school and vocational school). In the studies were confirmed the dependence on the differentiation of knowledge by type of school in which respondents are learning.

Słowa kluczowe:
uczniowie, liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, niepełnosprawność ruchowa.

Keywords:
secondary school students, high school, technical school, knowledge, physical disability.


Pełny tekst:
PDF – 114-131


Bibliografia:

Błaszak M., Przybylski Ł., Rozszerzony model wsparcia osób niepełnosprawnych, [w:] Brzezińska A., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Scholar, Warszawa 2010.
Chrzanowska I., Problemy edukacji dzieci i młodzieży w niepełnosprawnością. Regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja, Impuls, Kraków 2010.
Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
Janiszewska-Nieścioruk Z., Problem edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Impuls, Kraków 2009.
Kirenko J., W stronę społecznego modelu niepełnosprawności, [w:] Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Wyd. UMCS, Lublin 2001.
Kirenko J., Indywidualne i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1977.
Nęcka E., Orzechowski, J., Szymura B., Psychologia poznawcza, GWP, Gdańsk 2006.
Nowak-Łojewska, A., Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna uczniów z perspektywy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
Ochonczenko H., Od inwalidy do osoby niepełnosprawnej – przemiany w definiowaniu osób niepełnosprawnych, [w:] H. Ochonczenko, G. Miłkowska (red.), Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej. Impuls, Kra-ków 2005.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warsżawa 2001.
Pielecki A., Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych, Wyd. UMCS, Lublin 2013.
Reber, A. S., Słownik psychologii, Scholar, Warszawa 2000.
Sękowski A., Witkowska, B., W kierunku typologii uwarunkowań postaw wo-bec osób niepełnosprawnych, „Rocżńiki Psychologicżńe” 2002, ńr 5.
Shapiro J., Rich R., Facing Learning Disabilities in the Adults Years. Under-standing Dyslexia, ADHD, Assessment, Intervention, and Research, Oxford University Press, New York 1999.
Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Impuls, Kraków 2002.
https://www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych.
Leszczyńska M., Współczesny model rozwoju społecznego z perspektywy rewolucji informacyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 23, s. 125–134.
Łysik Ł., Machura P., Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku, „Media i Społeczeństwo” 2014, ńr 4, s. 15–26.
Makuch M., Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, CEdu Sp. ż o.o., Wrocław, 2014.
Maliszewska P., Programy, projekty, fundusze, czyli słów kilka o finansowaniu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych, „Socius” 2009, nr 2, s. 21–24.
Oleksa K., Trendy i innowacje na rynku pracy a świadome przygotowywanie się studentów do wyzwań zawodowych, [w:] T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, LIBRON, Kraków 2015.
Oleksiejczuk E., Oleksiejczuk A., Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2009, nr 5, s. 57–68.
Orzoł I., Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2010.
Pietrzak D., Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością, [w:] Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka: wybrane aspekty, Warszawa 2010.
Rosińska M., Przemiany w gospodarce światowej z perspektywy przedsiębiorstwa – fazy rozwoju kapitalizmu i ich konsekwencje dla podmiotów gospodarczych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2007, nr 209, s. 331–342.
Stępnicka N., Internet i nowoczesne technologie w kształtowaniu nowych trendów na rynku pracy, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 110, s. 123–130.
Styk K., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Ekspertyza opracowana na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, http://wrzos.org.pl/ download/opracowanie_konwencja.pdf [dostęp: 1.01.2017].
Szpunar M., Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, 2008, nr 4 (35), s. 31–40.
Tusińska M., Polska gospodarka w drodze do współczesnej granicy technologicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 19, s. 151–161.
Walter N., Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 217–228.
Zamorska K., Wartości polityki społecznej w zderzeniu ze zmianami w obszarze pracy, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, CEdu Sp. ż o.o., Wrocław 2014.
Zelek A., Maniak G., Kapitał Ludzki jako dźwignia innowacyjności i rozwoju firm w fazie startowej, [w:] D. Kotlorz (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 110, s. 153.
Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, Praca i integracja społeczna osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2011.
Ziemba E., Eisenbardt T., Technologie informacyjno-komunikacyjne determinantą przemiany kulturowej człowieka oraz transformacji społecznych, biznesowych i gospodarczych, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 100, s. 159–170.

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce

Professional activation of the disabled in Poland using information and communication technologies (ICT)

EDYTA POLACZEK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń

ISSN: 1896-4087

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.019


Streszczenie:
Artykuł podejmuje problematykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na terenie Polski w latach 2015–2017. Celem publikacji jest wskazanie obszarów wymagających wdrożenia nowych rozwiązań na poziomie instytucji Państwowych w celu minimalizowania nierówności rozwojowych. Autor podjął analizę porównawczą, której wyniki wskazują na brak uściślonych wymogów co do konieczności stosowania ICT w ramach aktywizacji zawodowej, a tym samym niedostateczną eksploatację niesionego przez nie potencjału. Osłabia to pozycję osób niepełnosprawnych na rynku pracy dla których technologie te stwarzają nowe możliwości zatrudnienia. Stąd też konieczne jest podjęcie działań, które umożliwią wyrównanie szans bezrobotnych niepełnosprawnych na aktualnym rynku pracy.

Abstract:
The paper takes the subject of professional activation of disabled persons by the use of the information and communication technologies (ICT) in Poland in the years 2015–2017. The purpose of this publication is to identify the areas that require the implementation of new solutions to minimize disparities. The authors performed a comparative analysis. The results indicate a lack of requirements on the need to apply the ICTs in this area in recent years. As a result, the technological potential of the ICTs is not fully utilized. This fact weakness the position of disabled persons in the labour market. Therefore, it is necessary to undertake various actions that aim at levelling the employment opportunities for disabled persons

Słowa kluczowe:
ICT, Internet, niepełnosprawni, rynek pracy, aktywizacja zawodowa.

Keywords:
ICT, Internet, disabled, labour market, professional activation.


Pełny tekst:
PDF – 86–112


Bibliografia:
Arendt Ł., Hryniewicka A., Kukulak-Dolata I., Rokicki B., Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, Publikacja w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, 2012.
Badzińska E., Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 35, s. 24–40.
Batorski D., Wpływ nowych technologii na rynek pracy – pozycja użytkowników i bezrobocie technologiczne, [w:] Warunki życia gospodarstw domowych, „Diagnoza Społeczna. Warunki i Jakość Życia Polaków” 2015, s. 186–200.
Becker-Pestka D., Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – problemy i wyzwania, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2012, nr 4, s. 29–50.
Błachnio A., Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społeczna” 2007, tom 2, nr 3–4 (5), s. 225–233.
Borowski G., Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr 4, s. 89–120.
Buchalski Z., Rola nowoczesnych technologii internetowych w kreowaniu działalności biznesowej, „Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą: Studia i Materiały” 2011, nr 56, s. 15–27.
Buchwald T., Osoby niepełnosprawne i ich aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy a polityka społeczna w Polsce, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015, nr 2, s. 74–94.
Chirkowska-Smolak T., Grobelny J., Człowiek na rynku pracy Wyzwania i zagrożenia, LIBRON, Kraków 2015.
Dżiekański P., Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 24, s. 387–403.
Goban-Klas T., Społeczeństwo medialne, WSiP, Warszawa 2005.
Jaworska Ż., Metody aktywizujące jako sposób podniesienia jakości i skuteczności szkoleń, [w:] Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. ż o.o., Wrocław 2014.
Kałkowska J., Migas W., Nadolna D., Włodarkiewicż-Klimek H., Koncepcja modelu kształtowania kierunków i treści kształcenia na uczelniach wyższych w kontekście potrzeb rynku pracy, [w:] D. Kotlorz (red.), Mikro- i makro-ekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce, „Studia Ekońomicżńe” 2012, nr 111, s. 129–138.
Kaszycka A. K., Pochodzenie i ewolucja człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 2009, nr 58 (3–4), s. 559–570.
Kęsy M., Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, „Dydaktyka Informatyki” 2011, nr 6, s. 74–92.
Kijek T., Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 110, s. 29–35.
Kisilowski M., Urbaniak K., Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 169, s. 63–78.
Kocór M., Strzebońska A., Zapotrzebowanie na pracowników. Edukacja a rynek pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
Kos-Łabędowicż J., Talar S., Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 170, s. 168–189.
Kryńska E., Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013.

Interaktywny Formularz Oświadczeń Majątkowych jako wielozadaniowe narzędzie wspierające przygotowanie i obieg oświadczeń o stanie majątkowym

Interaktywny Formularz Oświadczeń Majątkowych jako wielozadaniowe narzędzie wspierające przygotowanie i obieg oświadczeń o stanie majątkowym

Interactive Property Statement Form as a multi-purpose tool to support the preparation and flow of property statements

RADOSŁAW WOŹNIAK

Wojskowa Akademia Techniczna

Warszawa

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.018

ISSN: 1896-4087


Streszczenie:
W pracy zaprezentowano desktopową aplikację wspierającą sporządzanie i obieg oświadczeń o stanie majątkowym. Program przeznaczony jest dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń. Intuicyjne i ergonomiczne formularze wspierane są przez zbiory podpowiedzi i komentarzy. Podczas wypełniania oświadczenia można importować dane z poprzednio wprowadzonych dokumentów. Dodatkowo zastosowano kodowanie danych na wydruku w postaci QR kodów, które wykorzystywane są podczas rejestracji i digitalizacji dokumentów.

Abstract:
The article presents a desktop application supporting the preparation and flow of property declarations. The program is designed for people obliged to submit declarations. Intuitive and ergonomic forms are supported by collections of tips and com-ments. User can import data from the previously entered documents. The program is coding the data by QR codes. They are used during registering and digitizing documents.

Słowa kluczowe:
oświadczenie majątkowe, formularz, przygotowanie oświadczenia, obieg dokumentu, qr kod.

Keywords:
Property statement, form, statement preparation, document flow, qr code.


Pełny tekst:
PDF – 70-85


Bibliografia:
ASP.NET MVC – omówienie, https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/dd38 1412(v=vs.108).aspx.
Decyzja nr 4/NSzW Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie wprowadzania do użytku służbowego w resorcie obrony narodowej dokumentu „Priorytety kierunku badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013–2022”.
Piekarski T., Korpusik J., Woźniak R., Funkcjonowanie oświadczeń o stanie majątkowym w Siłach Zbrojnych RP – teraźniejszość i kierunki rozwoju, II Konferencja Antykorupcyjna. „Realizacja działań antykorupcyjnych w resorcie obrony narodowej”, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Warszawa 2017.
QRCode, http://www.qrcode.com/en.
Wrycza S., Marcinkowski B., Język inżynierii systemów SysML. Architektura i Zastosowania. Profile 2.x w praktyce, Helion, Warszawa 2013.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na gruncie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022

Safety of children and youth in cyberspace under the National Framework of Cyber Security Policy of the Republic of Poland for years 2017–2022

MATEUSZ OLCHANOWSKI

Uniwersytet w Białymstoku

Izba Adwokacka w Białymstoku

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.017

ISSN: 1896-4087


Streszczenie: 

W pierwszej części artykułu przybliżony został problem odpowiedniego zabezpieczenia dzieci i młodzieży od zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. W dalszej kolejności autor pracy przybliżył regulacje „Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022” i zarazem dokonał ich analizy pod kątem zabezpieczenia w cyberprzestrzeni interesu najmłodszych. Intencją autora było m. in. zweryfikowanie czy zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberświecie jest dla rządu polskiego priorytetem, czy może jednak problem ten jest zupełnie ignorowany? Analiza poprzedzona jest przedstawieniem status quo polskich regulacji prawnych stojących na straży bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. W podsumowaniu zawarte są wnioski, jakie autor wyciągnął z przedmiotowej analizy.

Abstract:
The first part of the article depicts the problem of adequate protection of children and young people against the dangers occurring in cyberspace. Subsequently, the author of the paper described the 'National Framework of Cyber Security Policy of the Republic of Poland for years 2017–2022’ ańd at the same time ańalysed it iń terms of securing in cyberspace the interests of the youngest. The intention of the author was, among other things, to verify whether ensuring the safety of children and young people in cyberspace is a priority for the Polish Government or whether this problem is completely ignored. The analysis is preceded by the presentation of the status quo of Polish legal regulations that protect the safety of children and young people in cyberspace. The final part contains the conclusions the author drew from the analysis of the issue.

Słowa kluczowe:
cyberbezpieczeństwo; cyberprzestrzeń

Keywords:
cyber security; cyberspace


Pełny tekst:
PDF – 56-69


Bibliografia:
Adamski A., Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfikacji przez Polskę, [w:] G. Szpor, Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Aleksandrowicz T. R., Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
Gruchoła M., Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Karnowska-Werner M., Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, [w:] M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin, Warszawa 2014.
Konarska-Wrzosek V., Kodeks Karny Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa 2015.
Mrocżek A., Sułkowska A., Zabezpieczanie dowodu elektronicznego, [w:] K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Difin, Warszawa 2014.
Skrzypczak J., Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP, „Przegląd Strategiczny” 2014, nr 7.
Świecki D., Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
Ziółkowska A., Komentarz do art. 41 kodeksu karnego, [w:] V. Konarska-Wrzosek, Kodeks Karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

W kierunku pełni. O literaturze światowej na studiach germanistycznych

W kierunku pełni. O literaturze światowej na studiach germanistycznych

Aiming at completeness. About world literature on Germanic philology

SZYMON GĘBUŚ

Jilin Huaqiao University of Foreign Languages

Chiny

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.016

ISSN: 1896-4087


Streszczenie:

Artykuł podejmuje rozważania dotyczące zajęć z literatury światowej na filologii germańskiej. Wskazuje się w nim na korzyści płynące z rewitalizacji tego przedmiotu w germanistycznej dydaktyce. Stanowiąc wyłącznie kadłubową i otwartą wobec dyskusji propozycję, tekst porusza ponadto niektóre istotne kwestie praktyczne dotyczące formalnego i treściowego ukształtowania kursu literatury światowej w ramach studiów germanistycznych.


Abstract:
The article contains a proposal for the formation of a world literature course in Germanic philology studies. It discusses the didactic aspects of the course and its contents. The whole proposal can be modified in various ways, depending on particular didactic needs. Nevertheless, the article also stresses the general necessity of introduction of such courses on Germanic philology, in view of the contemporary social and professional challenges.

Słowa kluczowe:
filologia germańska, literatura światowa, dydaktyka literatury.

Keywords:
Germanic philology, world literature, teaching of literature.


Pełny tekst:
PDF – 8-54


Bibliografia:
Abramowicż Ł., Miąskiewicz M., Czy studia muszą być nudne?, „Gazeta Wyborcza” 12.02.2008.
Atcherley H., Prisoner of Japan: A Personal War Diary Singapore, Siam and Burma, 1941–1945, Memoirs Publishing: Cirencester 2015.
Baines J., The Science of Love, John Baines Inst, Nowy Jork 1993.
Barry P., Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester University Press, Manchester – Nowy Jork 1995.
Barthes R., Fragmenty dyskursu miłosnego, Aletheia, Warszawa 2011.
Bereza H., Proza z importu. Szkice literackie, Czytelnik, Warszawa 1979.
Bayard P., Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, PIW, Warszawa 2008.
Beckett S., Wierność przegranej, Zńak, Kraków 1999.
Bennett A., Royle N., An Introduction to Literature, Criticism and Theory. Third Edition, Pearson/Longman, Harlow 2004.
Bloom H., The Western Canon. The Books and School of the Ages, Harcourt Brace, Nowy Jork – San Diego – Londyn 1994.
Booker Ch., The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, Bloomsbury Publis-hing, Londyn 2004.
Boulle P., Most na rzece Kwai, K.E. Liber, Warszawa 2002.
Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków 2006.
Calvino I. Dlaczego warto czytać klasykę, „Odra”1997, ńr 9.
Calvino I., Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia, Świat Literacki, Warszawa 2009.
Carter D., How to Win the Nobel Prize in Literature. A Handbook for the Wouldbe Laureate, Hesperus Press Limited, Londyn 2012.
Clavell J., Król szczurów, vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2013.
Coast J., Railroad of Death, Myrmidon Books, Newcastle upon Tyne 2014.
Coetzee J. M., Dziwniejsze brzegi. Eseje literackie 1986–1999, Znak, Kraków 2008.
Coetzee J. M., Wewnętrzne mechanizmy. Eseje literackie 2000–2005, Znak, Kraków 2012.
Compagnon A., Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2010.
Cortázar J., O literaturze. Wykłady w Berkeley, 1980, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2016.
Czapliński P., Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja” 2014, nr 4.
Czapski J., Czytając, Zńak, Kraków 2015.
Damrosch D., How to Read World Literature, Wiley & Blackwell, Chichester 2009.
Damrosch D. (red.), Teaching World Literature, The Modern Language Asso-ciation of America, Nowy Jork 2008.
Deptuła B., Literatura od kuchni, W.A.B., Warszawa 2013.
Dirda M., Classics for Pleasure, Harcourt, Inc., Orlando 2007.
Dirda M., Readings: Essays and Literary Entertainments, Indiana University Press, Bloomington 2000.
Dorfman A., Zakłócam spokój, „Dialog” 1992, nr 10.
Dunbar R., The Science of Love, Wiley, Hoboken 2011.
Eco U., O Bibliotece, Świat Książki, Warsżawa 2007.
Eco U., O literaturze, Muza, Warszawa 2003.
Eco U., Szaleństwo katalogowania, Rebis, Pozńań 2009.
Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja, Znak, Kraków 2008.
Eliot T. S., Szkice literackie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963.
Espmark K., Der Nobelpreis für Literatur. Prinzipien und Bewertungen hinter den Entscheidungen, Vandenhoeck und Ruprecht, Getynga 1988.
Ercolino S., The Maximalist Novel. From Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow to Roberto Bolano's 2666, Bloomsbury Academic, Londyn 2014.
Fadiman A., Ex Libris. Wyznania czytelnika, Świat Literacki, Warszawa 2004.
Fadiman A. (red.), Rereadings, Farrar, Straus and Giroux, Nowy Jork 2005.
Federman R., Czym są powieści eksperymentalne i dlaczego ich się nie czyta?, „Literatura na Świecie” 1984, ńr 9.
Floryan W. (red.), Dzieje literatur europejskich, PWN, Warszawa 1977–1991.
Foster T. C., How To Read English Like a Professor. A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines, HarperCollins, Nowy Jork 2003.
Fuentes C., W to wierzę, Świat Książki, Warszawa 2003.
Gadacz T., Studia i odpowiedzialność, „Znak” 2013, nr 4.
Gelfert H.-D., Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher von schlechten unterscheidet, C. H. Beck, Monachium 2010.
Gelfert H.-D., Wie interpretiert man einen Roman, Philipp Reclam, Stuttgart 2006.
Gondowicz J., Duch opowieści, Nisza, Warszawa 2014.
Grzeniewski L. B., Iwan Bunin, Czytelnik, Warszawa 1982.
Horkheimer M., Odpowiedzialność i studia, „Kronos” 2011, nr 2.
Huntington S. P., Wojna cywilizacji?, „Res Publica Nowa” 1994, ńr 2(65).
Husserl E. Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, Aletheia, Warszawa 1993.
Johnson R. Studying Fiction. A guide and study programme, Manchester University Press, Manchester – Nowy Jork 1994.
Kahler E., Przeobrażenia nowoczesnej powieści, „Pamiętnik Literacki” 1970, nr 3.
Kalanithi P., Jeszcze jeden oddech, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Kayser W., Powstanie i kryzys powieści nowoczesnej, „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 1.
Kelly S., Księga ksiąg utraconych, W.A.B., Warszawa 2008.
Kola F. A., Między komparatystyką literacką a literaturą światową, „Teksty Drugie. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja” 2014, nr 4.