Marketing społeczny na przykładzie kampanii "Młodzi patrzą na trzeźwo"

Marketing społeczny na przykładzie kampanii „Młodzi patrzą na trzeźwo”

Social marketing on the ex ample of the educational Project „Youth and Road Safety”

DAWID SZOSTEK

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/EiZ.2016.004

ISSN: 1896-8147


Streszczenie:
Celem artykułu jest usystematyzowanie Celem artykuły jest usystematyzowanie wiedzy i opisanie możliwości wykorzystania marketingu w realizacji celów społecznych. Autor zastosował studium przypadku projektu edukacyjnego „Młodzi patrzą na trzeźwo”. Celem tego projektu jest przestrzeżenie przed nieodpowiedzialnym kierowaniem pojazdem (pod wpływem alkoholu, narkotyków lub w sposób brawurowy). W pierwszej części autor dokonuje opisu problemu społecznego. Następnie w zwięzły sposób zostały zdefiniowane podstawowe zagadnienia związane z marketingiem społecznym. W trzeciej części artykułu omówiono studium przypadku wspomnianej kampanii. Autor bazował na literaturze przedmiotu, a także na własnych spostrzeżeniach i doświadczeniach, w tym przy realizacji przedmiotowego projektu edukacyjnego.
Artykuł może być wykorzystany w popularyzowaniu marketingu do realizacji celów istotnych społecznie, jak bezpieczeństwo drogowe, ale i wiele innych.
Kategoria artykułu: studium przypadku

Abstract:
This article aims to  systematize the knowledge and describe the possible use of social marketing. The author applied case study of the educational project "Youth and Road Safety". The aim of the project is to warn against irresponsible driving of the vehicle (under the influence of alcohol, drugs or reckless manner). In the first part the author describes this social problem. Then, in a concise manner are defined basic issues related to social marketing. In the third part of the article the author discusses a case study of that campaign. The article is based on the literature, as well as the own observations and experiences of the author.
The article can be used to popularize marketing to achieve social objectives like road safety and many others.
Article cathegory: case study
JEL-Code: M31


Słowa kluczowe:

marketing społeczny, kampania społeczna

Keywords:

social marketing, social campaign


Pełny tekst:
PDF 69-84


Bibliografia: